ఆనాపాన ధ్యానం చిన్నపిల్లలకు మరియు కిశోరులకు

సదుపాయాలు

  • మీ బాషలో రికార్డు చేసిన సూచనలు వింటూ పది నిమిషాల ఆనాపాన ధ్యాన సాధన
  • పది నిమిషాల ఆనాపాన ధ్యాన సాధన గంట శబ్దపు మేలుకొలుపుతో సూచనలు లేకుండా (మీకు సూచనలు బాగా తెలిసి ఉంటే)
  • ఆనాపాన ధ్యానం సరైనరీతిలో ఎలా చేయాలో చదవండి.
  • ఆనాపాన ధ్యాన సాధన తరువాత మైత్రీ భావన సాధన ఎలాచేయాలో చదవండి
  • ధ్యానానికి పునాది లాంటి పంచ శీలాల గురించి చదవండి
  • పంచ శీలాలను పాటిస్తూ ఆనాపాన ధ్యానం సాధన చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి చదవండి
  • మీ సమీపంలోనో లేదా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చిన్నపిల్లలకు/కిశోరులకు జరుగుతున్న ఆనాపాన శిబిరాలకై శోధించండి
  • ఆనాపాన ధ్యాన శిబిరాల గురించిన వీడియోలను చూడండి
  • చిన్నపిల్లల శిబిరాల అంతర్జాతీయ వెబ్ సైట్ ని సందర్శించండి
C8

డౌన్లోడ్

Ctc both qr code
App store us uk
Play store badge