Pravidla chování pro pomocníky Dhammy

Několik slov pana Goenky o hodnotě Dhamma služby

Když sloužíte, učíte se, jak aplikovat Dhammu v každodenním životě. Konec konců, Dhamma není únik od každodenních povinností. Tím, že se v tomto malém světě meditačního kurzu nebo centra učíte, jak jednat se studenty a situacemi v souladu s Dhammou, zároveň se učíte, jak stejným způsobem jednat i ve vnějším světě. Přestože se dál dějí nechtěné věci, učíte se zachovávat si rovnováhu mysli a rozvíjet lásku a soucit jako odpověď. To je ta lekce, kterou se tady snažíte zvládnout. Nejste studenty o nic méně než ti, kteří kurz sedí.

Během své pokorné služby druhým se stále učte. Mějte na paměti: “Jsem zde, abych se učil sloužit bez očekávání čehokoli nazpátek. Pracuji, aby ostatní mohli získat užitek z Dhammy. Tím, že jim půjdu dobrým příkladem, pomůžu jim a zároveň i sobě."

Kéž se vy všichni, kteří sloužíte Dhammě, posílíte v Dhammě. Kéž se naučíte rozvíjet dobrou vůli, lásku a soucit s druhými. Kéž všichni postupujete na stezce Dhammy a těšíte se ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí.

S. N. Goenka

Kéž vám vaše služba Dhammě přinese co největší užitek. S přáním úspěchu vám nabízíme následující informace. Přečtěte si je prosím velmi pozorně, dříve než přijdete sloužit.

Nezištná služba

Nezištná služba je podstatnou součástí na cestě Dhammy, důležitým krokem směrem k osvobození. Praktikování vipassany postupně odstraňuje duševní nečistoty, až člověk dosáhne vnitřního klidu a štěstí. Zpočátku může být toto osvobození od utrpení jen částečné, ale přesto přináší člověku hluboký pocit vděčnosti za to, že získal tohle úžasné učení, Dhammu. Z těchto pocitů lásky a soucitu se postupně a přirozeně rodí přání pomoci druhým zbavit se jejich utrpení. A právě pomoc na kurzech poskytuje člověku příležitost vyjádřit tuto vděčnost – tím, že člověk pomáhá druhým učit se Dhammu, aniž by očekával cokoliv nazpátek. Nezištnou službou zároveň sloužíme také sobě, protože rozvíjíme deset parámí a rozpouštíme své sobectví.

Kdo je způsobilý ke službě Dhammě

Službu Dhammě mohou poskytnout studenti, kteří úspěšně dokončili desetidenní kurz vipassany s S. N. Goenkou nebo jedním z jeho asistujících učitelů a kteří od svého posledního kurzu vipassany nepraktikovali žádnou jinou meditační techniku.

Pravidla chování pro pomocníky Dhammy

Pokud zde není uvedeno jinak, měli by pomocníci Dhammy, jak jen to je možné, dodržovat zásady obsažené v Podmínkách účasti a řádu kurzu. Tato pravidla platí také pro pomocníky. Přesto je v určitých případech nutné a dovolené jejich rozvolnění.

Pět pravidel

Základem Pravidel chování je pět pravidel: Zdržet se zabíjení veškerých bytostí, zdržet se krádeže, zdržet se nevhodného sexuálního chování (což v meditačním centru znamená zdržet se jakékoli sexuální aktivity), zdržet se škodlivé řeči, zdržet se užívání veškerých intoxikantů.

Těchto pět pravidel je závazných pro všechny v centru a musí být vždy dodržována velmi svědomitě. Od těch, kteří slouží, se očekává, že se vážně snaží dodržovat pět pravidel i ve svém každodenním životě.

Přijetí vedení

Dhamma pomocníci by měli následovat instrukce učitelů, asistujících učitelů a vedení centra. Měli by být přístupní radám a pokynům těch, kteří jsou zkušenější v meditaci nebo ve službě. Změny zavedených postupů nebo iniciování projektů bez schválení nebo proti pokynům těch, kteří jsou za ně zodpovědní, způsobí jen zmatek, zdvojení úsilí a bude ztrátou času i prostředků. Pracovat nezávisle v jakémkoli směru a trvat na takové práci se neslučuje s duchem spolupráce a sourodosti, který panuje v atmosféře Dhammy. Následováním instrukcí se pomocníci učí dát stranou osobní preference a předsudky a dělají to, co je potřeba pro dobro meditujících a pro efektivní a harmonický chod kurzů a centra. Problémy by se měly řešit otevřeně a s pokorou. Pozitivní návrhy jsou vždy vítány.

Jednání s meditujícími

V každé situaci by se Dhamma pomocníci měli podřídit prospěchu studentů, kteří sedí kurz. Kurzy a centra jsou pro meditující, ti jsou zde ti nejdůležitější, kteří vykonávají hlavní práci. Role pomocníka Dhammy je jednoduše pomáhat meditujícím, jakkoli je potřeba. Studenti by proto měli mít přednost, co se týče ubytování a jídla. S výjimkou naléhavých povinností by služebníci neměli jíst, dokud nebyli obslouženi studenti, a neměli by sedět se studenty v jídelně. Dhamma pomocníci by se měli koupat a prát prádlo v jiné době než studenti a měli by jít spát až po studentech, pro případ že by se v této době objevil nějaký problém. Pro všechna další zařízení platí to samé, studenti by měli dostat přednost a služebníci by se měli vyhnout jejich vyrušování, jak je to jen možné.

Jednání se studenty

Přímo jednat se studenty by měli jen manažeři kurzu – manažerka studentek jedná se studentkami a manažer studentů jedná se studenty. Manažeři musí dohlížet na to, aby studenti dodržovali řád a rozvrh kurzu, a smí mluvit s těmi, kteří je porušují. Tento úkol by měl vždy probíhat v přátelském duchu, se soucitem a vůlí podporovat studenty v překonávání jejich těžkostí. Slova by měla být vyjadřována pečlivě, pozitivním způsobem - nikdy hrubě. Pokud toho člověk není schopen, měl by požádat spolu-pomocníka, aby jednal v této situaci za něj. Manažeři musí dbát na to, aby se raději vždy ptali, než aby přijali svou domněnku ohledně nějakého zjevného prohřešku.

Všichni Dhamma pomocníci by měli být uctiví a zdvořilí, ochotní pomoci, když jsou o to požádáni. Většinou je užitečné zeptat se studenta na jeho jméno. Pomocníci by se měli snažit minimalizovat hovor a rozptylování studenta a odkázat ho na vhodnou osobu—buď na asistujícího učitele nebo příslušného manažera kurzu—podle povahy daného problému. Dhamma pomocníci by se neměli snažit sami odpovídat na dotazy studentů ohledně meditace, ale měli by jim doporučit, aby se s těmito dotazy obrátili na asistujícího učitele. Asistující učitelé by měli být informováni o veškerém kontaktu manažerů kurzu se studenty. O osobních záležitostech studentů by manažeři neměli zbytečně diskutovat s těmi, kteří pomáhají v kuchyni nebo jinde.

Meditační praxe pomocníků

Dhamma pomocníci by měli sloužit svědomitě, neplýtvat časem, věnovat veškerou pozornost své práci; to je jejich cvičení. Zároveň musí také dodržovat svou meditační praxi. Každý pomocník musí meditovat nejméně tři hodiny denně; pokud možno, mělo by to být během společných sezení v hale v 8:00 hodin ráno, ve 14:30 a v 18:00 hodin večer. Kromě toho se každý večer ve 21:00 hodin, kdy je přítomen asistující učitel, koná v Dhamma hale krátké sezení pro služebníky. Tato období meditace jsou nezbytná pro dobro a prospěch Dhamma pomocníků. Pomocníci by na kurzu měli praktikovat Vipassanu, kdykoli však potřebují, mohou používat Anapanu. Během společných sezení mohou měnit svou pozici, pokud si přejí.

Dhamma pomocníci mají neustále odpovědnost se sledovat. Měli by se snažit zachovávat vyrovnanost za všech okolností a měli by si vždy být vědomi vůle své mysli. Pokud toho nejsou schopni, ať už z únavy nebo z jakéhokoli jiného důvodu, měli by více meditovat nebo odpočívat, bez ohledu na to, jak naléhavá se jejich práce zdá být. Neměli by se považovat za nepostradatelné. Člověk může poskytnout opravdovou službu Dhammě tehdy, když zažívá mír a harmonii uvnitř. Pokud tento základ není pozitivní, pak práce a pomoc nebude opravdu prospěšná. Pomocníci, kteří zůstávají v centru delší dobu, musí pravidelně sedět desetidenní kurzy a úplně odložit stranou veškerou práci, aniž by očekávali nějaké zvláštní výhody nebo výsady pramenící z jejich služby.

Setkání s asistujícími učiteli

O svých problémech a těžkostech by se služebníci měli poradit s Učiteli nebo s asistujícími učiteli. Vhodná doba k otázkám ohledně služby nebo obecných záležitostí je po 21. hodině, po večerní meditaci pro služebníky. Také lze sjednat osobní rozhovor. Pokud asistující učitelé nejsou přítomni, služebníci by měli své dotazy nebo problémy směřovat na management centra.

Segregace mužů a žen

Segregace mužů a žen platí vždy, jak během kurzů, tak i mezi nimi. Ačkoli naprosté oddělení pohlaví není pro služebníky praktické kvůli omezeným pracovním podmínkám, neměla by být tato situace nesprávně chápána jako příležitost pro muže a ženy setkávat se více, než je nutné k plnění jejich Dhamma služby. Toto pravidlo je o to důležitější pro páry.

Tělesný kontakt

Aby byla zachována čistá meditativní atmosféra a introspektivní povaha techniky a taky aby Dhamma pomocníci šli studentům dobrým příkladem, musí se Dhamma pomocníci zdržet tělesného kontaktu jak se studenty, tak i s pomocníky obou pohlaví. Toto pravidlo platí neustále, jak během kurzů, tak mezi nimi.

Ušlechtilá řeč

Dhamma pomocníci by měli respektovat ušlechtilé ticho studentů. Měli by se snažit zachovávat ticho ve vyhrazených meditačních prostorech a mluvit, jen když je to nutné. I v případě, že studenti nejsou na doslech nebo zrovna neprobíhá kurz, je důležité nerušit ticho zbytečně.

Když pomocníci mluví, musí praktikovat správnou řeč, což znamená zdržet se:

  • Lhaní a zamlčování čehokoli.
  • hrubé řeči nebo sprostých slov. Kdo praktikuje Dhammu, by měl vždy být zdvořilý a mluvit tichým a příjemným hlasem.
  • pomluv a ostouzení. Kritizování druhých by nemělo pramenit z našich negativních pocitů. Problémy by se měli řešit buď s osobou, které se týkají, nebo s asistujícími učiteli nebo s vedením centra.
  • prázdného klábosení, zpívání, pískání nebo pobrukování.

Ušlechtilá řeč je bezesporu mnohem náročnější než Ušlechtilé ticho. Je proto velmi důležitým cvičením pro kohokoli na cestě Dhammy.

Zevnějšek

V očích ostatních jsou služebníci Dhammy reprezentanty Učení a centra. Z tohoto důvodu by jejich zevnějšek měl být vždy čistý a upravený. Neměli by na sobě nosit nic, co je přiléhavé, průhledné, křiklavé, odhalující nebo co by mohlo zbytečně přitahovat pozornost (jako například šortky, krátké sukně, punčochy nebo leginy, tílka a podobně). Šperky by pomocníci buď neměli nosit vůbec nebo omezit na minimum. Měl by převažovat postoj skromnosti.

Kouření

Předpokládá se, že ten, kdo přijal Dhammu, už nekonzumuje žádné omamné látky jako alkohol, hašiš, marihuanu, atd. Všechny formy konzumace tabáku jsou taky zakázané, jak vevnitř, tak venku, v meditačních prostorách i mimo ně. Stejně tak by pomocníci neměli chodit kouřit mimo pozemek.

Jídlo

V centru se připravují jednoduchá, zdraví prospěšná vegetariánská jídla, bez podřizování se nějaké konkrétní filozofii jídla. Dhamma pomocníci, stejně tak jako všichni studenti, by v duchu odříkání měli přijímat, co se jim nabízí.

Protože jídla připravovaná a podávaná na kurzech jsou plně vegetariánská, není dovoleno do centra přinášet jídla obsahující alkohol nebo likér, vejce nebo jídla obsahující vejce (některé pečivo, majonéza, atd.) nebo sýry obsahující zvířecí rennin. Obecně platí, že jídlo z venku by mělo být omezeno na absolutní minimum.

Pomocníci dodržují pět pravidel a mohou tedy jíst večer, pokud si přejí. Postění se není dovoleno.

Čtení

Pomocníci, kteří chtějí mít přehled o aktuálních událostech, můžou číst noviny nebo zpravodaje, ale pouze na místech určených k odpočinku pro Dhamma pomocníky a z dohledu studentů. Každý, kdo si přeje číst více než denní tisk, si může vybrat z doporučeného seznamu knih nebo z Dhamma knihovny v centru. Čtení románů a jiných knih pro zábavu není dovoleno.

Kontakt s okolím

Po služebnících se nevyžaduje, aby se úplně oddělili od vnějšího světa. Nicméně, pokud pomáhají na kurzu, měli by prostory kurzu opouštět pouze v naléhavých případech a s povolením asistujících učitelů. Telefonní hovory by se měly omezit na nezbytné minimum. Soukromé návštěvy smí přijít do centra pouze s předchozím souhlasem managementu.

Udržování čistoty v centru

Povinností Dhamma pomocníků je udržovat v centru pořádek a čistotu. Kromě kuchyně a jídelny vyžadují pozornost také ubytovny, meditační hala, koupelny, kanceláře a další prostory. Bude-li potřeba, měli by být pomocníci také připraveni příležitostně vykonávat práce, které nesouvisí s přípravou jídla a úklidem.

Využití vybavení centra

Každý student vipassany se zavazuje zdržet se braní toho, co není darováno. Proto musí být Dhamma pomocníci opatrní, aby si z vybavení centra nepřivlastňovali nic do svých pokojů nebo pro osobní potřebu, aniž by získali povolení od managementu.

Dlouhodobý pobyt v centru

Se svolením asistujícího učitele mohou vážní studenti zůstat v centru po delší dobu, aby se více upevnili v teorii i praktikování Dhammy. Během této doby mohou na některých kurzech meditovat a na jiných sloužit, podle toho jak se rozhodnou po poradě s učiteli a managementem.

Dána

V Podmínkách účasti pro meditující je uvedeno, že se na kurzech nebo v centrech nevybírají žádné poplatky ani za učení, ani za stravu, ubytování, či jiné možnosti poskytované studentům. To platí také pro Dhamma pomocníky.

Učení čisté Dhammy se vždy předává zdarma. Jídlo, ubytování nebo jiné prostředky se nabízí jako dary a jsou hrazené díky štědrosti minulých studentů. Dhamma pomocníci by to měli mít neustále na paměti a sloužit takovým způsobem, aby co nejlépe využili těchto darů, aby dárci mohli ze své dány získat maximální užitek. Na oplátku mohou pomocníci rozvíjet svou vlastní dána parámí tím, že dle svého uvážení přispějí pro druhé. Kurzy a centra mohou fungovat pouze díky darům vděčných studentů.

Nikdo nemůže zaplatit sám za sebe, ať už penězi nebo jiným způsobem. Každý dar je pro užitek druhých. Ani Dhamma služba nemůže být formou platby za ubytování či stravu. Naopak, služba prospívá samotným pomocníkům, protože jim nabízí další cennou příležitost k praktikování Dhammy. Kurz nebo centrum poskytuje příležitost praktikovat meditaci a zároveň používat Dhammu, tím že se člověk učí sloužit a jednat s druhými se soucitem a pokorou.

Závěr

Dhamma pomocníci by měli respektovat vedení asistujících učitelů a managementu. Měli by se snažit ze všech sil pomáhat meditujícím, aniž by je jakkoli rušili. Chování pomocníků by mělo vzbuzovat důvěru k Dhammě v těch, kteří jsou plní pochyb, a posilovat ji tam, kde již existuje. Vždy by měli mít na paměti, že smyslem jejich služby je pomáhat druhým a zároveň pomáhat sobě růst v Dhammě.

Pokud pro vás tato pravidla představují nějaký problém, vyhledejte prosím ihned vysvětlení od asistujícího učitele nebo managementu.

Kéž vám vaše služba pomáhá postupovat na cestě Dhammy, cestě osvobození, osvobození od veškerého utrpení, na cestě skutečného štěstí.

Kéž jsou všechny bytosti šťastné!