Zásady ochrany osobních údajů

Na ochraně vašeho soukromí nám záleží, a proto jsme v souvislosti se zavedením nového nařízení o ochraně osobních dat na celém světě, které zahrnuje i GDPR pro Evropskou unii, přijali některá opatření ve váš prospěch. Konkrétně se jedná o aktualizaci zásad ochrany osobních údajů s platností od 25. května 2018. Na překladu aktualizací se pracuje, ale pokud máte zájem o poslední verzi těchto zásad v angličtině, je vám k dispozici zde. Děkujeme vám za trpělivost.

Děkujeme, že jste navštívili webovou stránku meditace vipassana. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Abychom mohli Vaše osobní údaje lépe chránit, poskytujeme Vám tuto zprávu o našich informačních praktikách a dalších skutečnostech, abyste byli obeznámeni s tím, jakým způsobem jsou informace shromažďovány a používány, a to jak na této stránce, tak i v případě našich mnoha sesterských organizací po celém světě. Vezměte avšak prosím v úvahu, že specifické detaily zásad ochrany osobních údajů používané v našich sesterských organizacích se mohou v jednotlivých zemích lišit. Kopii konkrétních zásad ochrany osobních údajů, vztahujících se k údajům o Vás, je možné získat od registrátora kurzu nebo na místě po příjezdu na kurz.

Informace, které shromažďujeme

Pokud se rozhodnete přihlásit na kurz meditace vipassana prostřednictvím naší on-line nebo standardní přihlášky, následující druhy identifikovatelných osobních údajů mohou být shromažďovány: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a všechny další citlivé osobní údaje, které po vás vyžadujeme v přihlášce na kurz. Vaše osobní údaje obsažené v přihlášce jsou bezpečně uloženy v našich zařízeních a mají k nim přístup jen ty osoby, které “potřebují vědět“, jako např. registrátor kurzu, manažer kurzu/centra a asistující učitelé, jež vedou kurz, na který se hlásíte.

Pokud se rozhodnete využít službu "Řekněte svému příteli o vipassaně", pak automaticky poskytujete jak svoji e-mailovou adresu, tak e-mailovou adresu další osoby k tomu, abyste poslali elektronický pozdrav a adresu naší webové stránky této další osobě. Druhy identifikovatelných osobních údajů, které mohou být o Vás touto službou shromažďovány, jsou e-mailové adresy. Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme také shromažďovat určité neosobní informace, jako např. typ prohlížeče, který používáte (např. Firefox, Netscape, Opera nebo Internet Explorer), typ operačního systému, který používáte (např. Windows, Mac OS nebo Linux) a jméno domény poskytovatele vašeho internetového připojení (např. UPC, O2).

Jak nakládáme s vašimi údaji

Informace, které o sobě poskytujete v přihlášce a registraci na kurz, používáme k tomu, abychom ohodnotili Vaši přihlášku k přijetí do kurzu a abychom Vás na kurz zaregistrovali. Ze zkušenosti navíc víme, že lidé, kteří se zúčastnili kurzu vipassany, často během svého života navštěvují další kurzy. Abychom tedy usnadnili účast na dalších kurzech a uchovali si záznam historie studenta a jeho zkušeností, uchováváme data každého studenta bez časového omezení, pokud tomu nebrání právní úprava dané země, která by takové počínání zakazovala, nebo pokud nás student nepožádá, abychom jeho data smazali. V některých případech používáme Vaše jméno, poštovní adresu a/nebo e-mailovou adresu, abychom Vám poslali informace o aktivitách a dění ohledně vipassany, pakliže jste se z této služby neodhlásili. Informace, které nám poskytnete o dalších osobách prostřednictvím služby "Tell a Friend" (Řekněte o nás příteli), použiváme k tomu, abychom jim zaslali Váš pozdrav a adresu naší webové stránky. Někdy používáme neosobní informace, které shromažďujeme k tomu, abychom vylepšili vzhled a obsah našich stránek a k tomu, abychom lépe porozuměli tomu, kdo na naše stránky vstupuje, odkud, a na které soubory se na stránce dívá, tj. používáme tyto informace v souhrnu pro analýzu použití stránek. Tato webová stránka vipassany nikdy nezpřístupňuje Vaše osobní informace třetím osobám, pro komerční nebo jiné účely. Nicméně některé regionální webové stránky naší organizace mohou přijímat dary prostřednictvím plateb platebními kartami, v tom případě jsou osobní údaje související s takovou finanční transakcí zpracovány standardním způsobem. Jinak nezpřístupňujeme vaše osobní informace mimo zařízení našich sesterských organizací a jejich běžnou infrastrukturu kromě případů, kdy jsme k tomu povinni ze zákona, například jako reakci na příkaz nebo předvolání soudu. Vaše osobní údaje také můžeme zpřístupnit v odpovědi na požadavek orgánu činného v soudním řízení nebo nějaký jiný zákonný požadavek.

Všichni učitelé a asistující učitelé vipassany, stejně jako personál meditačních center a Dhamma pomocníci, mají přístup k Vašim informacím poskytnutým na přihlášce nebo registračním formuláři na základě principu "potřebují vědět". Poté, co se tyto informace dostanou k registrátorovi kurzu, kterému jsou určeny, ať už v centru nebo mimo centrum, jsou uchovávány jako důvěrné a chráněny před zveřejněním nebo zpřístupněním třetím osobám. Nicméně konkrétní způsob, jakým jsou Vaše informace uchovány, skladovány a používány, vychází ze zásad ochrany osobních údajů v zemi, ve které se kurz, na který jste se přihlásili, koná. Riziko zveřejnění vašich informací z nedbalosti existuje jen u přihlášek podaných e-mailem a to v okamžiku, kdy jsou informace posílány otevřeně přes internet, neboť za jistých okolností nejsou naše zařízení spravující e-mailovou aplikaci zabezpečené. Pokud nejste připraveni osobně toto riziko podstoupit, nepoužívejte prosím e-mailovou aplikaci na této webové stránce.

Naše přihlášky a osobní data v nich obsažená jsou skladovány a zpracovávány na počítačích. Kromě toho se naše počítače nacházejí v různých zemích světa. Tím, že podáte přihlášku k účasti na některém z našich kurzů, zároveň dáváte jednoznačný souhlas ke skladování a zpracování vašich dat z přihlášky na počítači a k přeshraničnímu přenosu vašich osobních informací obsažených v přihlášce, stejně jako k nakládání se všemi údaji a k uchovávání dat, která nám poskytnete v průběhu procesu registrace, v souladu se předpisy na ochranu soukromí dle místní jurisdikce. Vedle toho, v některých případech může být e-mailová služba centra, kterému se přihláška podává, zajišťována službou Google Apps, následkem čehož podléhá nakládání s informacemi obsaženými ve vaší přihlášce zásadám o ochraně soukromí a bezpečí společností Google, jak je uvedeno v jejich publikacích, jež jsou k dispozici na jejich stránkách. V zájmu studentů může být pro nás nezbytné, abychom si dělali a uchovávali poznámky týkající se záležitostí zdraví nebo chování na kurzu, které není v souladu s Řádem kurzu nebo které jiným způsobem ukazuje na to, že studentovi by mělo být zamezeno v účasti na kurzech v budoucnosti nebo že bude potřebovat dodatečnou podporu během dalšího kurzu. V mimořádných případech, kdy toto nastane, budou tato data vložena do počítače a důvěrně sdílena s asistujícími učiteli a autorizovanými registrátory kurzů zapojených do kurzů v budoucnosti. Vaší účastí na kurzu poskytujete jednoznačný souhlas k nakládání s takovými poznámkami, k jejich uchovávání a k jejich přeshraničnímu přenosu.

Shromažďování informací třetími stranami

Tyto zásady ochrany osobních údajů se zabývají pouze použitím a šířením informací, které obdržíme od Vás. Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, u nichž je nakládání s informacemi odlišné. Návštěvníci by se měli informovat o zásadách ochrany osobních údajů na těchto stránkách, neboť naše organizace nemají žádnou kontrolu nad informacemi, které jsou těmto třetím stranám poskytnuty nebo jsou jimi shromažďovány. Protože naše organizace nemají kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů u třetích stran, podléháte tak případným zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran, a naše organizace nejsou zodpovědné za použití a šíření vašich osobních informací těmito třetími stranami. Proto vás podněcujeme k tomu, abyste se ptali před tím, než zpřístupníte svá osobní data třetím osobám.

Cookies

Cookies jsou textová pole obsahující malé množství dat, které náš server stáhne do Vašeho počítače, kdykoli navštívíte naše stránky. Soubor obsahuje unikátní číslo, aby náš server věděl, se kterým počítačem komunikuje. Takto se vytvoří cookie v případě, když využijete naši on-line přihlášku k registraci na kurz. Dále také např. abychom věděli, zde jste se přihlásili jako starý student nebo ne. Některé cookies jsou přiděleny vašemu počítači pouze po dobu trvání dané relace. Tyto jsou automaticky smazány, když ukončíte váš prohlížeč. Některé "regionální" webové stránky vipassany mohou cookies také používat.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše organizace žádným konkrétním způsobem neshromažďuje informace o dětech. Je však v našem zájmu jejich bezpečnost a to, jakým způsobem používají internet. Proto v souladu s americkým zákonem o ochraně soukromí mládeže na internetu z roku 1998 (a v souladu s obdobnými zákony v jiných zemích) nebudeme nikdy vědomě vyžadovat osobní údaje od žádné osoby mladší 13-ti let bez ověřitelného souhlasu rodičů. V případě, že obdržíme informaci o tom, že jsme shromáždili takovéto osobní údaje bez potřebného a ověřitelného souhlasu rodičů, tyto z naší databáze vymažeme ihned, jakmile to bude možné.

Zvláštní požadavky na ochranu soukromí podle zemí

Upozorňujeme vás na to, že různé země mohou mít odlišné zákonné požadavky na ochranu osobních údajů. Organizace pořádající kurzy vipassany v této tradici po celém světě vypracovaly specifické zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly v souladu s těmito požadavky, které se mohou lišit v určitých detailech od obecných pravidel popsaných výše. Kopii těchto specifických požadavků si můžete vyžádat od registrátora kurzu, na který jste podali přihlášku nebo na místě po příjezdu na kurz.

Dhamma.org se zavazuje chránit „práva a svobody“ jednotlivců, jejichž informace shromažďuje v souladu s příslušnými zákony, včetně (ale ne pouze) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V souvislosti s údaji, které o vás shromažďujeme nebo uchováváme, máte podle platných předpisů mimo jiné tato práva: právo na přístup, tj. právo získat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud tomu tak je, získat k nim přístup;
právo na opravu a výmaz, tj. právo na opravu nesprávných údajů a/nebo na doplnění neúplných údajů a v oprávněných případech právo na jejich vymazání; právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo požádat v oprávněných případech o pozastavení zpracování vašich údajů; právo na přenositelnost dat, tj. právo získat data ve strukturovaném, běžně používaném a snadno čitelném formátu, jakož i právo předat data jinému správci; právo vznést námitku, tj. právo podat námitku proti zpracování údajů, pokud k tomu existují oprávněné důvody, včetně námitky proti zpracování údajů pro účely marketingu a profilování, pokud se to předpokládá; právo kontaktovat příslušný orgán pro ochranu údajů v případě nezákonného zpracování údajů.

Práva uvedená výše můžete uplatnit písemně na adrese [email protected]. Kromě toho chráníme vaše soukromí také prostřednictvím přihlášky (na meditační kurz vipassany nebo s ní související činnost), neboť přihláška obsahuje řadu dalších informací a poskytuje prostor pro vaše vyjádření k ochraně osobních údajů.

Přihlášení / odhlášení

Ze zasílání informací o poskytovaných službách nebo jiných informací souvisejících s vipassanou (od organizací pořádajících kurzy vipassany v této tradici) se můžete kdykoli odhlásit. V jiných případech naopak můžete přidat svůj kontakt na specifické lokální rozesílací seznamy. Pokud se rozhodnete, aby byly vaše jméno, e-mailová adresa a další osobní údaje odstraněny z naší databáze, můžete to udělat zasláním e-mailu na adresu: [email protected]. Můžete také kontaktovat své místní centrum vipassany nebo organizaci pořádající kurzy v této tradici ve Vaší lokalitě s žádostí o odstranění těchto údajů.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se zásad ochrany osobních údajů na naší webové stránce nebo jiných zásad a jejich provádění, můžete nás kontaktovat na: [email protected].

Datum účinnosti

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti 1. listopadu 2001. Naše organizace si vyhrazují právo změnit podmínky těchto zásad kdykoli a dle vlastního uvážení. Použití této webové stránky znamená váš závazný souhlas s výše uvedenými zásadami.