Meditace vipassana

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je jednou z nejstarších meditačních technik Indie. Před více než 2500 lety ji znovu objevil Gotama Buddha a začal ji vyučovat jako univerzální prostředek k léčbě univerzálního trápení, jako umění žít. Tato nesektářská technika usiluje o naprosté odstranění mentálních nečistot a o následné nejvyšší štěstí plného osvobození. Jejím účelem je úplné vyléčení; ne pouhé léčení nemocí, ale zásadní vyléčení lidského utrpení.

Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím sebepozorování. Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti zkoncentrované na fyzické pocity. Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla, založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu.

Vyjasní se zákonitosti, kterými se řídí naše myšlenky, pocity, úsudky a vjemy. Přímým prožitkem porozumíme tomu, jak rosteme nebo naopak upadáme, jak utrpení vytváříme nebo se od něj osvobozujeme. V našem životě začne nabývat na významu uvědomělá pozornost, pravdivost k sobě samému, sebeovládání a klid.

Tradice

Od doby Buddhy až do dnešních dnů byla vipassana předávána v nepřerušené linii učitelů. Současný učitel v této linii - pan S. N. Goenka - se narodil a vyrostl v Myanmaru (Barmě), ačkoliv je původem Ind. Během svého života v Myanmaru měl to štěstí naučit se vipassanu od svého učitele Sayagyi U Ba Khina, v té době vysokého vládního úředníka. Po čtrnácti letech výcviku u svého učitele se S. N. Goenka usadil v Indii a sám začal v roce 1969 vyučovat vipassanu. Od té doby učil desetitisíce lidí všech ras a vyznání jak na východě, tak na západě. V roce 1982 začal jmenovat asistující učitele, aby mu pomohli vyhovět vzrůstajícímu zájmu o kurzy vipassany.

Kurzy

Technika se vyučuje na desetidenních pobytových kurzech, během kterých účastníci dodržují předepsaný Řád kurzu, učí se základy techniky a praktikují dostatečně k tomu, aby sami na sobě zakusili její blahodárné výsledky.

Kurz vyžaduje tvrdou a vážnou práci. Výcvik se dělí na tři stupně. První stupeň spočívá v tom, zdržet se v průběhu trvání kurzu zabíjení, krádeže, sexuální aktivity, lhaní a požívání alkoholu a omamných látek. Tyto základní zásady morálního chování slouží ke zklidnění mysli, která by jinak byla příliš rozrušená na to, aby mohla plnit úlohu sebe-pozorování. V dalším stupni se člověk snaží alespoň částečně ovládnout svou mysl tím, že se učí koncentrovat svou pozornost na přirozený, neustále se měnící proud dechu, jak vchází a vychází nosními dírkami. Čtvrtý den je už mysl klidnější a soustředěnější, lépe připravená praktikovat samotnou vipassanu: pozorování pocitů po celém těle, porozumění jejich přirozené podstatě a rozvíjení vyrovnanosti mysli tím, že se na pocity učíme nereagovat. Na závěr, poslední celý den se účastníci učí meditaci soucitné lásky a dobré vůle vůči všem, ve které se všemi bytostmi sdílejí čistotu, kterou v sobě rozvinuli během kurzu.

Celá praxe je vlastně mentální cvičení. Stejně tak, jako používáme tělesná cvičení ke zlepšení tělesného zdraví, vipassana nám může pomoci ozdravit naši mysl.

Protože se tato technika osvědčila jako skutečně prospěšná, klade se velký důraz na její zachování v původní, autentické podobě. Není vyučována komerčně, naopak je nabízena zdarma. Nikdo, kdo se podílí na její výuce, nepřijímá žádnou materiální odměnu. Kurzy jsou bezplatné – studenti nehradí dokonce ani jídlo a ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů od lidí, kteří již kurz vipassany dokončili, zakusili na sobě jějí blahodárné účinky a chtějí také dalším lidem dopřát tuto možnost.

Výsledky se samozřejmě dostaví postupně s další souvislou prací. Je nereálné očekávat, že se všechny problémy vyřeší během deseti dnů. Tato doba ale stačí k tomu, aby si člověk osvojil základy vipassany natolik, že ji pak může uplatnit v každodenním životě. Čím více člověk techniku praktikuje, tím více se osvobozuje od utrpení a tím blíže je k dosažení konečného cíle úplného osvobození. I deset dnů může přinést výsledky, které jsou zřejmé a jasně prospěšné pro život.

Všichni vážní zájemci jsou srdečně zváni na kurz vipassany, kde se sami mohou přesvědčit, jak technika funguje, a posoudit její výsledky. Všichni, kteří ji vyzkoušejí, zjistí, že vipassana je vzácný nástroj, který člověku umožní dosáhnout a sdílet s druhými skutečné štěstí.