Chính sách về Quyền Riêng Tư

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Cám ơn quý vị đã viếng thăm trang web về Thiền Vipassana. Quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị được hữu hiệu hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này nói rõ cách làm việc của chúng tôi và những điều quý vị nên biết về dữ kiện của quý vị được thâu góp và sử dụng như thế nào tại trang web này cũng như tại những trung tâm khác của chúng tôi trên thế giới. Tuy nhiên, xin lưu ý là chính sách về quyền riêng tư của những trung tâm liên hệ trên thế giới có thể khác nhau từ nước này sang nước khác. Một bản in về chính sách riêng tư đặc biệt liên quan đến dữ kiện của quý vị có thể lấy từ nơi nhận đơn khóa thiền Vipassana hay khi quý vị tới tham dự khóa thiền.

Dữ kiện Chúng tôi Thu thập

Nếu quý vị quyết định ghi danh tham dự một khóa thiền qua mạng hoặc bằng cách thông thường, những loại tin tức riêng tư cá nhân có thể thu thập được gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số fax và tất cả những tin tức hoàn toàn riêng tư khác mà đơn xin tham dự và giấy ghi danh đòi hỏi. Tin tức cá nhân của quý vị trong đơn ghi danh và hồ sơ nhập khóa được lưu trữ một cách an toàn tại cơ sở của chúng tôi và chỉ những người được xem là những người đặc biệt “cần biết”, như người nhận đơn, quản lý trung tâm/khóa thiền và thiền sư phụ tá hướng dẫn khóa thiền mà quý vị muốn tham dự.

Nếu quý vị quyết định dùng dịch vụ “Nói Cho Một Người Bạn Về Vipassana” của chúng tôi, quý vị cần cung cấp địa chỉ điện thư (e-mail) của mình và người bạn để gởi điện thư hỏi thăm và địa chỉ trang web của chúng tôi cho người đó. Loại dữ kiện riêng tư về quý vị được thâu góp gồm địa chỉ điện thư của quý vị và dữ kiện riêng tư của người bạn được thâu góp là địa chỉ điện thư của người nhận. Chúng tôi cũng có thể thâu góp những dữ kiện về loại brower quý vị dùng (như là, Firefox, Netscape, Opera hay Internet Explorer), loại hệ thống sử dụng đang dùng (như là, Windows, Mac OS hay Linux) và tên của hãng cung cấp dịch vụ Internet (như, America Online, Earth link).

Chúng tôi Sử dụng Dữ kiện của Quý vị Như thế nào

Chúng tôi dùng tin tức về quý vị cung cấp trong đơn xin tham dự và ghi danh để quyết định chấp nhận và ghi danh quý vị cho khóa thiền. Thêm vào đó, chúng tôi nhận thấy có người thường tham dự những khóa thiền kế tiếp trong suốt đời họ. Để sắp đặt việc tham dự những khóa thiền kế tiếp và để giữ hồ sơ về kinh nghiệm của thiền sinh chúng tôi có thể giữ những dữ kiện về sự hành thiền của một thiền sinh một cách vĩnh viễn khi phương diện pháp lý cho phép làm như vậy hoặc khi thiền sinh yêu cầu tiêu hủy hồ sơ của họ. Trong nhiều trường hợp, nếu quý vị không rút tên ra, chúng tôi dùng địa chỉ bưu điện và/hoặc e-mail để gởi tin tức về những hoạt động và cơ sở của Vipassana. Chúng tôi dùng dữ kiện về những người khác mà quý vị cung cấp trong dịch vụ “Nói Với một Người Bạn” để gởi cho họ lời chào mừng và địc chỉ trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi dùng những dữ kiện không riêng tư mà chúng tôi thâu góp để hoàn chỉnh việc thiết kế và nội dung trang web và để chúng tôi biết ai viếng trang web của chúng tôi và từ địa điểm nào và hồ sơ nào họ viếng trong trang này, nghĩa là, dùng tập hợp tin tức này để phân tích việc sử dụng. Vipassana Website này không bao giờ để cho tin tức cá nhân của quý vị lọt vào tay người thứ ba, để quảng cáo hoặc mục đích nào khác. Tuy nhiên, có những website địa phương có thể nhận sự đóng góp bằng thẻ tín dụng và, trong trường hợp đó, tin tức cá nhân liên quan đến sự chuyển tiền cho sự đóng góp này được thi hành một cách bình thường. Bằng không chúng tôi không tiết lộ tin tức cá nhân của quý vị ra ngoài tổ chức của chúng tôi trừ khi pháp luật đòi hỏi, ví dụ, thi hành án tòa hoặc trát tòa. Chúng tôi có thể tiết lộ những tin tức đó để đáp ứng sự đòi hỏi của cơ quan cảnh sát hoặc pháp luật chính phủ.

Tất cả các giáo viên Vipassana và các vị phụ giáo cũng như ban quản lý của mọi trung tâm thiền và người phục vụ Dhamma được xem dữ kiện của quý vị gởi trong đơn xin và ghi danh theo căn bản "cần được biết”. Dữ kiện đó được cất giữ cẩn thận và an toàn để người thứ ba không xem được sau khi trung tâm hoặc địa điểm khóa thiền nằm ngoài trung tâm nhận được. Tuy nhiên, dữ kiện của quý vị được bảo quản, cất giữ, và được sử dụng phù hợp với chính sách về quyền riêng tư được áp dụng trong những quốc gia mà quý vị nộp đơn xin tham dự khóa thiền. Sự rủi ro duy nhất để tin tức của quý vị có thể bị tiết lộ là khi gửi đi bằng email thì nó được gửi đi trên open internet, có nhiều trường hợp cơ sở nhận đơn bằng email của chúng tôi không được an toàn. Xin đừng gởi đơn qua website này nếu quý vị không sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Đơn xin tham dự và tin tức cá nhân được cất giữ và sắp xếp bằng áy vi tính. Thêm vào đó, máy vi tính của chúng tôi được dùng tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Khi nạp đơn xin tham dự một khóa thiền, quý vị đương nhiên hoàn tòan đồng ý để tin tức trong đơn được lưu trữ và soan thảo bằng máy vi tính và sự di chuyển tin tức cá nhân trong đơn của quý vị qua biên giới. Vì lợi ích cho các thiền sinh, nhiều khi cần thiết phải cất giữ những ghi chú liên quan đến sức khỏe hoặc hành vi liên quan đến Điều Lệ về Kỷ Luật của khóa thiền hoặc những điều khác chứng tỏ rằng một thiền sinh sẽ bị giới hạn không được tham dự những khóa thiền trong tương lai hay là sẽ phải cần thêm hỗ trợ trong khóa thiền sắp tới. Khi tham dự một khóa thiền đương nhiên quý vị hoàn toàn đồng ý bị ghi nốt và tin tức cá nhân được chuyển qua biên giới.

Thâu lượm Tin tức trong Trang Web của Thành Phần Thứ ba

Chính sách về quyền riêng tư này chỉ đề cập đến cách sử dụng và phân phối tin tức mà chúng tôi nhận được từ quý vị. Website của chúng tôi có thể nối mạng với những trang khác mà cách sử dụng có thể khác với cách của chúng tôi. Khách viếng nên tìm hiểu chính sách của những trang khác vì chúng tôi không kiểm soát được những tin tức đã gởi đến hoặc thâu lượm của thành phần thứ ba. Bởi vì tổ chức Vipassana của chúng tôi không kiểm soát chính sách riêng tư của thành phần thứ ba được, và tổ chức Vipassana của chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách sử dụng và phân phối tin tức cá nhân của quý vị của thành phần thứ ba. Do đó, chúng tôi khuyên quý vị tìm hiểu trước khi tiết lộ tin tức cá nhân của mình cho người khác.

Cookies

Website Vipassana không hề có một trang web nào dùng “cookies.” Cookies là text files trong browser trong máy vi tính của quý vị để lưu giữ mục quý vị ưa thích. Nhiều trang web Vipassana ở vùng khác có thể sử dụng cookies.

Sự riêng tư của Trẻ em

Tổ chức Vipassana của chúng tôi không thu thập tin tức về trẻ em, nhưng chúng tôi quan tâm đến sự an toàn và sự sử dụng Internet của các em. Do đó, để phù hợp với Luật Bảo vệ Quyền Riêng tư của Trẻ em trên mạng của Hoa kỳ (và luật tương tự tại những nước khác), chúng tôi không bao giờ yêu cầu và hỏi xin tin tức riêng tư cá nhân của một ai dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của phụ huynh. Trong trường hợp chúng tôi thâu nhận được những tin tức cá nhân mà không có sự đồng ý đã được kiểm chứng của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa bỏ những tin tức đó trong hồ sơ lưu trữ ngay lập tức.

Tiêu chuẩn Đặc biệt về Quyền Riêng tư tại các nước

Xin lưu ý là mỗi nước có những tiêu chuẩn luật pháp đặc biệt về quyền riêng tư. Những tổ chức Vipassana của chúng tôi trên thế giới đã soạn thảo những chính sách về quyền riêng tư đặc biệt để đáp ứng sự đòi hỏi có thể khác nhau về chi tiết đối với chính sách chung trên đây. Quý vị có thể xin một bản in về những tiêu chuẩn đặc biệt này bằng cách liên lạc với chỗ nhận đơn của trung tâm nơi quý vị gởi đơn xin tham dự/hoặc giấy ghi danh hay khi quý vị tới khóa thiền.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Rút lui/Gia nhập

Chúng tôi cung cấp cho quý vị cơ hội “rút lui” không nhận những tin tức liên quan đến Vipassana hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng email hoặc bưu điện. Trong những trường hợp khác, quý vị có thể gia nhập vào danh sách nhận tin tức. Nếu quý vị quyết định lấy tên, địa chỉ emai và tin tức riêng tư cá nhân ra khỏi hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, quý vị có thể gởi email cho chúng tôi ở địa chỉ sau đây: [email protected]. Quý vị cũng có thể liên hệ với Trung tâm hoặc Tổ chức Vipassana địa phương để xin rút tên.

Cách Liên lạc với Chúng tôi

Nếu quý vị có những câu hỏi và thắc mắc về quyền riêng tư hoặc những chính sách khác của Vipassana Website hoặc cách thực hành quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại: [email protected].

Effective Date

Chính sách về Quyền Riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2001. Tổ chức Vipassana của chúng tôi dành quyền thay đổi điều khoản của chính sách này bất cứ lúc nào theo cách chúng tôi muốn. Khi sử dụng trang web này, quý vị đương nhiên chấp nhận những chính sách trên đây.