Föreskrifter för Dhammaservare

Budskap från Goenkaji om värdet av att serva i Dhamma

När man servar lär man sig att tillämpa Dhamma i det dagliga livet. Dhamma är inte att fly undan sitt ansvar. Genom att lära sig att tillämpa Dhamma när man har med eleverna att göra och tar hand om olika situationer som uppstår här, i meditationens och centrets lilla värld, övar man sig i att handla på sammā sätt i världen utanför. Även om mycket händer som du inte vill ska hända, så är din övning i dessa situationer att behålla sinnesjämvikten och låta kärlek och medkänsla växa. Detta är din övning här. Du är lika mycket elev som de som sitter kursen.

Fortsätt att lära, medan du ödmjukt tjänar andra. Tänk alltid: "Jag är här för att lära, för att öva mig i att tjäna andra utan att förvänta mig något tillbaka. Jag arbetar för att andra ska få nytta av Dhamma. Jag ska stödja dem genom att vara ett gott föredöme, och på så vis hjälper jag också mig själv."

Må alla ni som servar i Dhamma stärkas i Dhamma. Må ni lära er att utveckla välvilja, kärlek och medkänsla för andra. Må ni alla växa i Dhamma, och njuta sann frid, sann kärlek, sann lycka.

S.N. Goenka

Vi hoppas ditt Dhammaservande ska bli givande för dig. Följande information ges med en önskan om välgång. Var vänlig läs igenom hela texten innan du ansöker till kursen.

Osjälviskt arbete

Osjälviskt arbete är en oumbärlig del av Dhammas väg, ett viktigt steg på vägen mot befrielse. Genom Vipassana utplånas gradvis mentala orenheter tills man når inre frid och lycka. Till en början kanske man inte befrias från lidande fullt ut, men man känner ändå djup tacksamhet över att ha fått den underbara Dhamma. Med denna kärlek och medkänsla uppstår en naturlig önskan att hjälpa andra att ta sig ur sitt lidande. Att serva på kurser ger en möjlighet att uttrycka sin tacksamhet genom att hjälpa människor att lära Dhamma, utan att förvänta sig något tillbaka. När vi osjälviskt tjänar andra tjänar vi också oss själva, eftersom vi utvecklar de tio parami och löser upp vår invanda egoism.

Vem är kvalificerad att serva?

Den som fullföljt en 10-dagars Vipassanakurs med Goenkaji eller någon av hans assistentlärare och som inte praktiserat någon annan meditationsteknik sedan sin senaste Vipassanakurs, kan serva. Servare uppmuntras att försöka upprätthålla sin dagliga meditationspraktik hemma.

Kursföreskifter

Om inget annat sägs här ska Dhammaservare så långt som möjligt följa de kursföreskrifter som gäller för meditationskurser. Dessa föreskrifter gäller också för servare. Ibland är det nödvändigt och tillåtet att lätta på dessa krav.

De fem föreskrifterna

Kursföreskifterna vilar på de fem föreskrifterna: 1. att avstå från att döda någon varelse, 2. att avstå från att stjäla, 3. att avstå från att missbruka sin sexualitet (på meditationscenter innebär det att helt och hållet avstå från sexuell aktivitet), 4. att avstå från felaktigt tal, 5. att avstå från alla berusningsmedel.

Dessa fem föreskrifter är obligatoriska för alla vistas på centret och måste alltid följas med största noggrannhet. Det förväntas att den som servar uppriktigt försöker följa de fem föreskrifterna även i sitt dagliga liv.

Att acceptera vägledning

En Dhammaservare måste följa de instruktioner som ges av lärare, assistentlärare och centerföreståndare. En servare måste också beakta de råd och den vägledning som ges av de som mediterat eller servat längre än han eller hon själv gjort. Att ändra på inarbetade rutiner eller att sätta igång projekt utan tillstånd eller i strid med de riktlinjer som ges av kursarrangörerna leder bara till förvirring, dubbelarbete och slöseri med tid och resurser. Att kräva att få arbeta oberoende av givna anvisningar strider mot den anda av samarbete som genomsyrar Dhamma-atmosfären. När servare följer instruktionerna lär de sig att bortse från sina egna önskemål och uppfattningar. På så vis lär de sig att handla för meditatörernas bästa samt för att kurserna och arbetet på centret ska löpa effektivt och smidigt. Problem bör lösas i en anda av öppenhet och ödmjukhet. Positiva förslag är alltid välkomna.

Förhållandet till meditatörerna

I varje situation ska en Dhammaservare ha kurselevernas bästa för ögonen. Kurser och center är till för meditatörer; de är de viktigaste personerna på centret och gör det viktigaste arbetet. En Dhammaservares uppgift är helt enkelt att på alla sätt vara meditatörerna till hjälp. Eleverna ska därför ha förtur när det gäller mat och logi. Om de inte har något brådskande som måste göras ska Dhammaservare äta först sedan eleverna fått sin mat, och de ska inte sitta bland eleverna i matsalen. Dhammaservarna ska använda dusch- och tvättrummen på andra tider än eleverna. Servarna ska gå till sängs efter eleverna, så att de finns till hands om något problem skulle uppstå. Eleverna ska ha förtur också till allt annat som erbjuds, och servare måste på alla sätt undvika att störa dem.

Kontakt med eleverna

Bara kontaktpersonerna ska direktkontakt med eleverna - den kvinnliga kontaktpersonen med kvinnliga elever och den manliga kontaktpersonen med manliga elever. Kontaktpersonerna måste känna till om eleverna följer tidsschema och föreskrifter, och de måste kanske tala med de elever som inte gör det. Detta ska alltid göras med vänlighet och medkänsla, och med en önskan att uppmuntra meditatörerna att övervinna sina svårigheter. Man måste uttrycka sig hänsynsfullt, på ett positivt sätt, och aldrig med hårda ord. Den som inte klarar det bör låta någon annan servare ta hand om situationen. Kontaktpersoner måste alltid först ta reda på vad som verkligen har hänt, och inte dra förhastade slutsatser om varför någon bryter mot reglerna.

Alla Dhammaservare ska uppträda respektfullt och artigt, och stå till förfogande om någon kontaktar dem. I allmänhet är det bra att fråga efter elevens namn. Servare bör försöka slussa eleverna till rätt person med minsta möjliga prat eller distraktion - antingen till assistentläraren eller kontaktpersonen, beroende på vad för slags problem det gäller. Dhammaservare ska inte försöka besvara frågor om meditation, utan uppmana eleven att ställa sådana frågor till assistentlärararna. Assistentlärarna måste hållas informerade om all kontakt som servarna har med eleverna. Elevernas privata angelägenheter ska aldrig diskuteras i onödan med andra som servar i köket eller med någon annan.

Meditationspraktik för servare

Dhammaservare ska serva samvetsgrant, utan att slösa bort tiden, och ägna full uppmärksamhet åt sitt arbete. Detta är deras träning. Samtidigt måste de upprätthålla sin meditation. Alla servare måste meditera åtminstone tre timmar om dagen; om möjligt under gruppsittningarna klockan 08.00, 14.30 och 18.00. Finns en assistentlärare på centret hålls dessutom en kort meditation i Dhammasalen klockan 21.00. Dessa meditationspass är nödvändiga för Dhammaservarnas välbefinnande. Under en kurs ska servare praktisera Vipassana, och Anapana när det behövs. Dhammaservare kan byta ställning under gruppsittningarna när de vill.

Dhammaservarna har alltid ett ansvar att iaktta sig själva. De bör försöka behålla sin sinnesjämvikt i alla situationer samt vara medvetna om vilken avsikt och motivation de har. Om de är trötta eller av någon annan orsak inte klarar detta, bör de meditera eller vila mera, oavsett hur nödvändigt deras arbete tycks vara. Servare ska inte tro sig vara oersättliga. Man kan bara serva i Dhamma på rätt sätt när man har frid eller harmoni inom sig. Om grunden inte är positiv kan det arbete man gör inte bli till verklig nytta och välgång. Servare som bor på ett center under en längre tid måste sitta 10-dagarskurser med jämna mellanrum. När de sitter kurser måste de helt lägga allt arbete åt sidan och inte förvänta sig fördelar eller särbehandling därför att de tidigare har servat.

Att träffa assistentlärarna

Servare bör diskutera eventuella problem och svårigheter med lärarna eller assistentlärarna. Bästa tiden att ta upp frågor om att serva eller andra frågor är efter kvällsmeditationen för servare klockan 21.00. Enskilda samtal med assistentlärarna kan också ordnas. Finns det ingen assistentlärare på centret bör servare vända sig till centerledningen med frågor och problem.

Åtskillnad mellan män och kvinnor

Åtskillnad mellan män och kvinnor gäller både under och mellan kurser. Fullständig åtskillnad mellan könen är opraktiskt när det gäller servare, därför att de måste arbeta nära varandra. Men detta ska inte uppfattas som en möjlighet för män och kvinnor att umgås utöver vad som krävs för att serva. Denna regel är ännu viktigare för de som lever i ett parförhållande.

Fysisk kontakt

Dhammaservare måste föregå med gott exempel och undvika all kroppskontakt med meditatörer och andra servare oavsett kön. Detta för att upprätthålla den rena, meditativa atmosfären och kursens fokus på introspektion. Denna regel måste följas både under och mellan kurser.

Ädelt tal

Dhammaservarna måste ha stor respekt för att meditatörerna lever i Ädel Tystnad. Inom kursområdet måste servarna försöka vara tysta och bara tala när det behövs. Även om ingen elev är inom hörhåll eller någon kurs pågår är det viktigt att inte störa tystnaden i onödan.

När servare talar måste de praktisera rätt tal. Det betyder att de måste avstå från :

  • att ljuga eller förtiga någon del av sanningen. 
  • att yttra sig hårt eller spydigt, eller att svära. Den som praktiserar Dhamma måste alltid uttrycka sig artigt och vänligt.
  • förtal eller att på annat sätt tala illa om någon. Ens egna negativa känslor får inte leda till att man kritiserar andra. Problem ska tas upp med den det berör, eller med assistentlärarna eller centerföreståndaren.
  • att skvallra eller ägna sig åt meningslöst prat, samt att sjunga, vissla eller nynna.

Ädelt tal är helt klart mycket svårare än tystnad. Därför är det en mycket viktig träning för alla som går Dhammas väg.

Klädsel

Dhammaservare är i andras ögon representanter för läran och centret. Servarna måste därför alltid vara rena och prydliga. De bör inte bära genomskinliga eller vågade kläder, eller annars klä sig så att de drar till sig uppmärksamhet (t.ex. genom att använda shorts, korta kjolar, trikåer eller andra åtsittande plagg, ärmlösa eller åtsittande toppar), Smycken bör användas så lite som möjligt och helst inte alls. Man bör klä sig och uppträda så diskret som möjligt.

Rökning

Det är underförstått att den som accepterat Dhamma inte längre använder berusningsmedel som alkohol, hasch, marijuana eller liknande. På ett center är det också förbjudet att använda tobak i någon form. Detta gäller både inom- och utomhus, och både inom och utanför meditationsområdet. Dhammaservare får heller inte lämna kursområdet för att röka.

Mat

Centret serverar enkel, nyttig, vegetarisk mat utan att ansluta sig till någon särskild matfilosofi. Dhammaservare förväntas precis som eleverna att acceptera den mat som erbjuds i en anda av försakelse.

Eftersom maten som lagas och serveras på kurserna är strikt vegetarisk får man inte ta med sig mat som innehåller alkohol eller ägg (t.ex. en del bakverk, majonnäs) eller ost som innehåller löpe från djur. Man bör över huvud taget inte ta med sig mat till centret om det inte är absolut nödvändigt.

Servarna följer fem föreskrifter och kan därför äta på kvällen om de vill. Det är inte tillåtet att fasta.

Läsning

Servare som vill hålla sig informerade om dagsaktuella händelser får läsa tidningar eller tidskrifter, men bara utom synhåll för eleverna och inom de områden för vila som reserverats för Dhammaservare. Den som vill läsa annat än nyheter får gärna välja böcker från listan med rekommenderad läsning eller från centrets Dhammabibliotek. Romaner eller annan underhållningslitteratur är inte tillåten.

Kontakt med omvärlden

Servare behöver inte avskärma sig helt från omvärlden. Men när de servar på en kurs bör de inte lämna centret annat än för viktiga uppdrag, och då endast med tillåtelse av assistentlärarna. Telefonsamtal bör förekomma endast om det är absolut nödvändigt. Privata besökare får bara komma till centret om de dessförinnan fått tillstånd av centerföreståndaren.

Att hålla centret rent

Det är Dhammaservares ansvar att hjälpa till med att hålla centret rent och snyggt. Kök, matsalar, sovhus, meditationssalar, toaletter och badrum, kontor och andra platser kan behöva tillsyn. Servarna bör också vara beredda att ibland utföra annat arbete som inte har med matlagning och städning att göra, om det skulle behövas.

Att använda centrets egendom

Varje Vipassana-elev åtar sig att inte ta vad han eller hon inte fått. En Dhammaservare måste därför vara noga med att inte ta med sig något som tillhör centret till sitt rum eller använda det för eget bruk, utan att först ha fått tillåtelse av centerföreståndaren.

Att bo på centret en längre tid

Om en assistentlärare ger sin tillåtelse kan en seriös elev bo på centret under en längre tid, för att bli mer förankrad i Dhammas teori och praktik. Under den tiden kan de sitta vissa kurser och serva andra, så som bestäms i samråd med lärare och centerföreståndare.

Dāna

Av kursföreskrifterna framgår att inga avgifter tas ut vid kurser eller center, vare sig för undervisning, mat, logi eller något annat som eleverna ges. Detta gäller också för Dhammaservare.

Undervisning i ren Dhamma ges alltid utan något som helst krav på betalning. Mat, logi och allt annat kan erbjudas på grund av tidigare elevers givmildhet. Dhammaservare bör ha detta i åtanke och serva så att de gåvor som centret fått används på bästa sätt. På så vis får givarna största möjliga nytta av sin dāna. Servare kan i sin tur utveckla sin egen dāna parami genom att ge en gåva, efter förmåga, för andras nytta och välgång. Kurser och center drivs helt och hållet genom gåvor från tacksamma elever.

Ingen får betala för sig själv, vare sig med pengar eller på något annat sätt. Varje gåva ges för andras bästa. Att serva ska inte uppfattas som ett sätt att betala för mat och logi. Att serva är tvärtom till nytta och välgång för den som servar, eftersom det ger värdefull övning i Dhamma. På kurser och center har man möjlighet att meditera, och dessutom tillämpa Dhamma genom att lära sig att serva och arbeta tillsammans med andra i en anda av medkänsla och ödmjukhet.

Sammanfattning

Dhammaservare måste följa den vägledning som assistentlärare och centerföreståndare ger. De bör göra allt de kan för att vara meditatörerna till hjälp, utan att på något sätt störa någon. Servare bör uppträda så att det skapar förtroende för Dhamma hos dem som känner tveksamhet och tvivel, och fördjupar förtroendet där det redan finns. De bör komma ihåg att de servar för att hjälpa andra, och att de på så vis hjälper sig själva att växa i Dhamma.

Om du har svårt att acceptera någon av dessa regler så red ut saken genast med assistentlärarna eller centerföreståndaren.

Må ditt arbete som servare hjälpa dig att göra framsteg på Dhammas väg - befrielsens väg, vägen mot frihet från allt lidande, vägen mot sann lycka.

Må alla varelser bli lyckliga!