Mr S.N. Goenka

Háttér

S.N. Goenka
Mr Goenka a néhai burmai (Myanmari) Sayagyi U Ba Khin hagyományvonalán alapuló Vipassana meditáció tanítója.

Bár származását tekintve Mr Goenka indiai, ő már Burmában született és nevelkedett. Burmában élvén jó szerencséjének köszönhetően kapcsolatba került U Ba Khinnel és megtanulta tőle a Vipassana technikát. Miután tanítójától tizennégy éven keresztül kapta a tanítást, Mr Goenka 1969-ben Indiában telepedett le és elkezdte tanítani a Vipassanát. A kasztok és vallások által még mindig nagyon élesen megosztott országban Mr Goenka tanfolyama emberek ezreit vonzotta a társadalom minden részéből. Ráadásul a világ különböző országaiból érkező emberek is csatlakoztak a Vipassana meditációs tanfolyamokhoz.

Mr Goenka emberek tízezreit tanította Indiában és más országokban, Keleten és Nyugaton több, mint 300 tanfolyamon. 1982-ben elkezdett kinevezni segédtanítókat, akik segítettek kielégíteni az egyre növekvő igényt. Vezetése mellett meditációs központokat alakítottak ki Indiában, Kanadában, az USÁ-ban, Ausztráliában, Új -Zélandon, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Japánban, Srí Lankán, Thaiföldön, Burmában, Nepálban és más országokban.

A Mr Goenka által tanított technika egy Buddháig visszavezet-hető hagyományt képvisel. A Buddha soha nem tanított szektás vallást; a Dhammát tanította, a megszabadulás útját, ami univerzális. Ennek a hagyománynak megfelelően Mr Goenka megközelítése is szektamentes. Ezért tanítása nagy vonzerőt gyakorol a világ minden tájáról származó különböző kulturális hátterű vallásos vagy nem vallásos emberekre.

Mr. Goenka 2012-ben az indiai elnöktől átvehette Padma Awards egyik a legnagyobb presztizsű kitüntetést. Ez az indiai kormány által adott legmagasabb civil kitüntetés.

Satya Narayan Goenka breathed his last in September 2013, at the age of 89. He has left behind an imperishable legacy: the technique of Vipassana, now available more widely than ever before to people around the world.


ENSZ Béke Csúcstalálkozó

2000 nyarán Mr Goenka a Vipassana meditáció legfőbb tanítója az USA-ba látogatott és a világ más spirituális vezetőivel beszédet mondott a Millennium Világbéke Csúcstalálkozón az Egyesült Nemzetek Szövetségének központjában New Yorkban.

S.N. Goenka beszéde a Béke Csúcstalálkozón

Bill Higgins
2000 augusztus 29.
S. N. Goenka at U.N.
Fotó

NEW YORK - S.N.- Goenka Vipassana tanító ma beszédet intézett az ENSZ közgyűlés nagytermében összejött küldöttek-hez a Millenniumi Világbéke Csúcstalálkozón, a vallási és spirituális vezetők első ENSZ találkozóján.

Mr Goenka beszéde a Konfliktus átalakítás elnevezésű szekcióban hangzott el, amelyik a vallási harmónia, a türelem és a békés együttélés témáira fókuszált.

„Ahelyett, hogy embereket az egyik szervezett vallásról a má-sikra térítenénk” mondta Mr Goenka meg kell próbálni az em- bereket a szenvedésből a boldogságra áttéríteni, a kötelékből a megszabadulásba, kegyetlenségről a könyörületességre.”

Mr Goenka beszédét a Csúcstalálkozó délutáni szekciójában mondta el, durván kétezer küldött és megfigyelő előtt. Mr Goenka abban a szekcióban beszélt, amelyik a CNN alapító Ted Turner beszéde után következett. Mr Turner a Csúcstalálkozó egyik pénzügyi támogatója.

Minthogy a Csúcstalálkozó témája a világbéke keresése volt, ennek megfelelően Mr Goenka hangsúlyozta, hogy nem érhető el béke a világban, ha nincs béke az egyénekben. „Nem lehet béke a világban, ha az emberek szívében harag és gyűlölet van. Világbéke csak úgy érhető el, ha a szívekben szeretet és könyörületesség van.”

A Csúcstalálkozó fontos szempontja a szektás konfliktusok és a feszültség csökkentése volt. Ezzel kapcsolatban Mr Goenka azt mondta, „Ha harag és gyűlölet van belül, az ember szenvedni kezd, függetlenül attól, hogy valaki keresztény, vagy hindu, vagy muszlim.”

Hasonlóképpen, mondta, dörgő tapsot aratva, „Akinek a szívében tiszta szeretet és könyörületesség van az a mennyországot tapasztalja magában. Ez a természet törvénye, vagy, ha valakinek jobban tetszik, az Isten akarata.”

A világ főbb vallási vezetőiből álló tömegnek megfelelően azt mondta: „Fókuszáljunk a vallások azonosságaira, amik minden vallásnak magvát adják, és ez a szív tisztasága. Mindnyájan a vallásnak erre az aspektusára helyezzük a hangsúlyt és kerüljük el a konfliktusokat, amik a vallás olyan külső burkából származnak, mint a rítusok, rituálék, fesztiválok, dogmák.

Összefoglalásként Mr Goenka az uralkodó Ashóka sziklába vésett kiáltványát idézte „, az embernek nem szabad csupán a saját vallását tisztelnie és a másét lebecsülnie. Ehelyett az embernek több okból, más vallásokat is tisztelnie kell. Mert ezáltal a saját vallásának növekedésében segít és szolgálatot tesz mások vallásának. Ha másképp cselekszik, akkor a saját vallásának a sírját ássa és más vallásoknak is árt. Ha valaki a saját vallását tiszteli és lebecsüli a többi vallást, ezt valószínűen ehhez a valláshoz érzett odaadásában teszi, azt gondolván ”di-csőíteni akarom a vallásomat”; de ez a cselekedet még sú-lyosabban sérti saját vallását. A megegyezés jó. Hallgassa és legyen hajlandó mindenki meghallgatni mások által vallottakat.

Kofi Annan ENSZ főtitkár szerint a csúcstalálkozó „a világ legkiválóbb vallási és spirituális vezetőinek összejövetele egye-sült felhívás a békéért, amelynek kilátásai az új évezredbe lépve remélhetően nővekednek.”

Az első ilyen jellegű, spirituális vezetőknek szervezett ENSZ konferenciára meghívottak között van Pramukh Swami a Swami Narayana mozgalomból, Swami Dayananda Saraswati, Swami Agniwesh, Mata Amritanandamayi Devi és Dada Wasvani valamint olyan jeles tudósok, mint Dr Karan Singh and L. M. Singhvi.

A résztvevők vallási és kulturális sokszínűségére utalva Annan azt mondta” az ENSZ nemcsak öltönyök és szárik, de papi gallérok, apácaruhák és lámaköntösök, püspöki süvegek falikárpitja.”

Jóllehet Annant visszatérően kérdezték a tibeti vezető távollété-ről, a kérdéseket megpróbálta a csúcstalálkozó céljához visszakormányozni, ami mint mondja az, hogy „helyreállítsák a vallás békét szolgáló és békéltető szerepét – a konfliktus problémája soha nem a Biblia vagy a Tóra, vagy a Korán. És valóban a probléma soha nem a hittel van, hanem a hívekkel és, hogy azok hogyan viselkednek egymással. Újból meg kell tanítani a hívőknek a béke útját, meg kell tanítani a türelem a tolerancia útját.

Az ENSZ főtitkár abban reménykedik, hogy mivel a Föld lakosságának 83%-a tartozik valamely vallási vagy spirituális hitrendszerhez, ezek a vallási vezetők képesek lesznek követőiket a béke irányába befolyásolni.

Az ENSZ reméli, hogy a konferencia a világ közösségét, egy dokumentum szavai szerint elmozdítja afelé, hogy „felismerje spirituális potenciálját és rájöjjön, hogy hatalmunkban áll a háborúnak, az emberi brutalitás legrosszabb formájának, valamint a háború okának, a szegénységnek a megszüntetése. Az idő megérett arra, hogy a világ vallási vezetése szorosabban működjön együtt az ENSZ szervezetével az emberiség ezen nyomasztó problémájának megoldásán.

A Csúcs most csütörtökön augusztus 31.-én fejeződik be, amikor a résztvevők nyilatkozatot írnak alá a világbékéért és megalakítják a Világ Vallási és Spirituális Vezetőinek Tanácsadó Testületét, amely támogatja az ENSZ és az ENSZ Főritkár béketeremtő és békefenntartó törekvéseit.

„A Világ Vallási és Spirituális Vezetői Tanácsadó Testületének célja, hogy elősegítse és erősítse az ENSZ munkáját” mondta Bawa Jain, a Világbéke Csúcskonferencia főtitkára. „Határozottan reméljük, hogy konfliktusok esetén, a világ nagy vallási és spirituális vezetőit bevethetjük ezeken a válsághelyeken, hogy erőszakmentes megoldást keressenek a konfliktusra.”ENSZ beszéd

Az alábbiakban álljon itt Mr Goenka beszédének teljes szöve-ge, amit az ENSZ közgyűlésének termében, a Millenniumi Világbéke Csúcstalálkozó résztvevőihez intézett 2000 augusztus 29.-én, kedden.

Univerzális spiritualitást a békéért, S.N. Goenka

Időpont: 2000 augusztus 29.

Ha sötét van, világosságra van szükség. Manapság, amikor az erőszakos konfliktusok, háborúk és vérontások oly sok gyötrelmet okoznak a világban, óriási szükség lenne békére és harmóniára, Ez hatalmas kihívást jelent a világ vallási és spirituális vezetői számára. Fogadjuk el ezt a kihívást.

Minden vallásnak van egy külső formája vagy héja, és belső lényege vagy magva. A külső héja rítusokból, rituálékból, szertartásokból, hitekből, mítoszokból és doktrínákból áll. Ez vallásonként változik. De létezik egy belső mag, amely közös minden vallásban: az erkölcs és a könyörület, valamint a szeretettel, együttérzéssel, jóakarattal, és türelemmel teli, fegyelmezett és tiszta tudat univerzális tanítása. Ezt a közös nevezőt kéne kiemelniük a vallási vezetőknek és gyakorolniuk a követőknek. A vallások lényegének nagyobb jelentőséget adva és a felszíni tényezők iránt nagyobb türelmet tanúsítva a konfliktusok minimalizálhatók.

Vallhassa meg és követhesse mindenki szabadon a hitét. Ezenközben azonban ügyelnie kell arra, hogy ne hanyagolja el vallása lényegének gyakorlását, ne zavarjon másokat vallásának gyakorlásában és ne ítélje el, ne becsülje le mások vallását.

A hitek különbözőségét adottnak tekintve, hogyan hidalhatjuk át a különbségeket és tervezhetjük a béketeremtést? A Buddha, a Megvilágosodott gyakran találkozott különböző nézeten lévő emberekkel. Nekik mindig azt mondta: „Tegyük félre a különbségeket. Fordítsuk figyelmünket arra, amiben meg tu-dunk egyezni és gyakoroljuk azt. Miért veszekedjünk? Ez a bölcs tanács máig tartja érvényességét.

Egy ősi országból jövök, amely az évezredek során a filozófia és spiritualitás rengeteg különböző iskolájának volt szülőhelye. Az erőszak elszigetelt esetei ellenére országom a békés együtt-élés modellje volt. 2300 évvel ezelőtt a nagy Ashóka uralkodott, akinek birodalma a mai Afganisztántól egészen Bangladesig terjedt. Ez a könyörületes uralkodó elrendelte, hogy a teljes biro-dalomban véssék kőbe rendeletét, amely kihirdeti, hogy tisztel-jenek minden vallást és ennek következményeként uralkodása alatt az összes spirituális hagyomány követői biztonságban é-rezték magukat. Azt kérte népétől, hogy éljenek erkölcsös éle-tet, tiszteljék szüleiket, és az időseket, tartózkodjanak az ölés-től. Intő szavai ma is érvényesek:

Az embernek nem szabad csupán a saját vallását tisztelnie és más vallásokat elutasítania. Ehelyett más vallásokat is tisztelnie kell méghozzá különböző okokból. Ezáltal a saját vallásának erősítését segíti elő és ugyanakkor szolgálatot tesz mások vallásának. Ha viszont nem így tesz, azzal saját vallásának ássa a sírját, és mások vallásának is árt. Aki saját vallását tiszteli és más vallásokat elutasít, ezt teheti a vallása iránti odaadásból, azt gondolván, 'dicsőíteni akarom valláso- mat'; de cselekedete saját vallását is súlyosan megsebesíti. Az egyetértés jó. Hallgassa és legyen hajlandó mindenki hallgatni a mások által vallott doktrínákat (12-es Kő-Rendelet)

Ashóka uralkodó a türelmes együttélés és a békés összefogás dicsőséges hagyományát képviseli. Kormányok és uralkodók éltetik ezt a hagyományt ma is. Egyik példája Oman nemes uralkodója, aki saját vallását teljes odaadással és szorgalommal gyakorolva megfelelő területet ajándékozott más vallású templomok céljára. Biztos vagyok abban, hogy az ilyen könyörületes kormányok és uralkodók száma világszerte tovább fog növekedni a jövőben. Ahogy a mondás tartja: „Legyenek áldottak a békét segítők, mert Isten fiainak neveztetnek”

Több, mint világos, hogy az erőszak hívei elsősorban saját barátaikat és rokonaikat bántják. Teszik ezt türelmetlenségük-kel közvetlenül, vagy cselekedeteikkel visszavágást provokálva közvetve. Másrészről azt mondják: „Áldottak a irgalmasok, mert kegyelmet nyernek”. Ez a természet törvénye. De nevezhetjük isteni törvénynek is. A Buddha azt mondta: „Ellenségesség nem szüntethető meg ellenséges-séggel, hanem csak az ellenkezőjével. Ez az örök Dhamma [spirituális törvény]." Amit Indiában Dhammának neveznek, annak semmi köze a hinduizmushoz, a buddhizmushoz, kereszténységhez, iszlámhoz, judaizmushoz, vagy bármilyen „izmushoz”. Egyszerű igazság, hogy mentális negativitással előbb magunkat bántjuk, mielőtt a másiknak ártanánk; a belső negativitás eltávolításával erősítjük a békét a világban.

A tudat békéje a világbékéért

Minden, az elnevezését megérdemlő vallás arra buzdítja köve-tőit, hogy folytassanak morális és etikus életet. Uralják a tudatukat és ápolják szívük tisztaságát. Az egyik hagyomány azt mondja, "Love thy neighbor" „szeresd felebarátodat”, a másik Salaam walekum „béke veled,” megint másik, hogy Bhavatu sabbamangalam „legyen minden lény boldog”. Akár a Bibliáról, akár a Koránról vagy a Gitáról van szó az írások békét és barátságot kívánnak. Mahavirtől Jézusig az összes nagy vallás alapító a türelem és a béke ideáljai. Mégis a világunkat gyakran vallásos és szektás viszály mozgatja, vagy éppenséggel háború, mivel csak a külső héjnak tulajdonítunk jelentőséget és elhanyagoljuk a lényeget. A következmény a szeretet és a könyörület hiánya.

Nem érhető el béke a világban, amíg az egyénekben nincsen béke. Az izgatás és a béke nem élhet együtt. A belső béke elé-résének egyik módja a Vipassana vagy belátás meditáció, ami egy szektamentes, tudományos, eredményorientált önmegfi-gyelési és valóság felismerési technika. Ennek a technikának a gyakorlása a tudat és a test interakciójának, tapasztalati alapon történő megértését eredményezi. Mindahányszor negativitás, pl. gyűlölet jelenik meg a tudatban az kellemetlen érzést hoz létre a testben. Valahányszor a tudat önzetlen szeretetet könyörületességet és jóakaratot termel, az egész testben kellemes érzetek áradnak. A Vipassana gyakorlása feltárja, hogy minden fizikai és vokális cselekedetet egy tudati előz meg, amelyik meghatározza, hogy a cselekedet üdvös lesz-e vagy káros. A meghatározó a tudat. Ezért kell olyan gyakorlati technikát találni, amelyik békéssé és tisztává teszi a tudatot. Az ilyen módszerek fokozzák ezen csúcstalálkozón kialakított közös nyilatkozat hatásosságát.

Az ősi India két eljárást adott a világnak. Az egyik a jóga: a pozitúrák (ászanák) fizikai gyakorlat-rendszere, valamint a légzéskontroll (pránayáma) a test egészségének megőrzésére. A másik a Vipassana mentális gyakorlata a tudat egészsé-gének megőrzésére. Ezt a két módszert bármilyen vallású emberek gyakorolhatják. Ugyanakkor békében és harmóniában követhetik saját vallásukat; nincs szükség semmiféle áttérésre, ami a feszültség és a konfliktus általános forrása.

A békés társadalomhoz mind több embernek kell békésnek lennie. Vezetőkként az a felelősségünk, hogy példát mutassunk és ösztönzést adjunk. Egy nagy tudású bölcs azt mondta: „Mások kiegyensúlyozatlan tudatának kiegyensúlyozásához egy kiegyensúlyozott tudat szükséges”.

Szélesebb értelemben, egy békés társadalom megtalálja az útját, hogy békében éljen természeti környezetével. Mindnyájan tudjuk, hogy védenünk kell a természetet, meg kell állítanunk a szennyezését. De a mentális szennyezések, a nemtudás, a ke-gyetlenség vagy a mohóság megakadályozza, hogy ennek megfelelően cselekedjünk. Ezen szennyezések eltávolítása elő-mozdítja az emberek közötti békét, valamint a társadalom és a természet közötti kiegyensúlyozott, egészséges viszonyt. Így támogathatja a vallás a környezetvédelmet.

Az erőszakmentesség: a vallás definíciójának kulcsa.

A vallások között szükségszerűen vannak különbségek. Mégis a nagyobb vallások vezetői, amikor eljöttek erre a Világbéke Csúcstalálkozóra kinyilvánították, hogy tenni akarnak a békéért. Legyen a béke az „univerzális vallás” legfőbb elve. Nyilvánítsuk ki együtt, hogy tartózkodni fogunk az öléstől, hogy elítéljük az erőszakot. Felszólítom a béke megteremtésében vagy háború okozásában kulcsszerepet játszó politikai vezetőket is, hogy csatlakozzanak ehhez a nyilatkozathoz. Akár csatlakoznak akár nem, legalább mi tegyünk esküt itt és most; ahelyett, hogy megbocsátanánk az erőszakot és az ölést, nyilvánítsuk ki, hogy elítéljük ezeket a tetteket, különösen a vallás nevében elkövetett erőszakot.

Bizonyos spirituális vezetőkben megvolt a bölcsesség és a bátorság, hogy a vallásuk nevében elkövetett erőszakot elítéljék. A megbocsátás keresésének aktusa vagy a múltbéli erőszak megbánása mögött lehetnek különböző filozófiai és teológiai szempontok; de a korábban elkövetett erőszak egyértelmű beismerése azt fejezi ki, hogy az rossz volt, és nem számíthat megbocsátásra a jövőben.

Próbáljuk az ENSZ égisze alatt megadni a vallás és a spiritu-alitás definícióját, kiemelve az erőszakmentességet az erőszak valamint az ölés tűrésének elutasítását. Az emberiség számára elképzelhetetlen nagyobb szerencsétlenség , mint ha elmu-lasztja a vallást a béke szinonimájaként megadni. Ez a csúcs-találkozó előterjeszthetne egy „univerzális vallás” vagy „szekta-mentes spiritualitás” koncepciót, amit az ENSZ megerősíthetne.

Ez a csúcstalálkozó biztosan segíteni fog abban, hogy felhívja a világ figyelmét a vallás igazi céljára.

A vallás nem szétválaszt bennünket;
hanem a szív békéjét és tisztaságát tanítja.

Gratulálok ezen, történelmi csúcstalálkozó szervezőinek látomásukért és erőfeszítésükért. Gratulálok az érettséget mutató, megbocsátásért munkálkodó vallási és spirituális vezetőknek, akik azt a reményt adták, hogy a vallás és a spiritualitás békés jövőbe vezet.

Legyen minden lény elutasítástól mentes és békés.

Uralkodjon béke és harmónia