ప్రదేశములు

Finding closest locations:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


ప్రపంచం 182 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 134 కేంద్రం కానివి

ఆఫ్రికా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 22 కేంద్రం కానివి

తూర్పు ఆఫ్రికా 9 కేంద్రం కానివి

ఇథియోపియా 1 కేంద్రం కానివి

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కెన్యా 1 కేంద్రం కానివి

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మారిషస్ 1 కేంద్రం కానివి

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మొజాంబిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రియూనియన్ 1 కేంద్రం కానివి

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రువాండా 1 కేంద్రం కానివి

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

టాంజానియా 1 కేంద్రం కానివి

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉగాండా 1 కేంద్రం కానివి

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

జింబాబ్వే 1 కేంద్రం కానివి

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మధ్యమ ఆఫ్రికా 1 కేంద్రం కానివి

అంగోలా 1 కేంద్రం కానివి

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉత్తర ఆఫ్రికా 4 కేంద్రం కానివి

ఈజిప్ట్ 1 కేంద్రం కానివి

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మొరాక్కో 1 కేంద్రం కానివి

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సూడాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ట్యునీషియా 1 కేంద్రం కానివి

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆఫ్రికా భూభాగం 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

నమీబియా 1 కేంద్రం కానివి

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆఫ్రికా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

స్వాజీలేండ్ 1 కేంద్రం కానివి

Swaziland · Meditation in Swaziland

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పశ్చిమ ఆఫ్రికా భూభాగం 6 కేంద్రం కానివి

బెనిన్ 1 కేంద్రం కానివి

Benin · Vipassana Meditation in Benin

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బుర్కినా ఫాసో 1 కేంద్రం కానివి

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఘనా 1 కేంద్రం కానివి

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

లైబీరియా 1 కేంద్రం కానివి

Monrovia · Vipassana Liberia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మాలి 1 కేంద్రం కానివి

నైజీరియా 1 కేంద్రం కానివి

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

అమెరికాలు 22 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 41 కేంద్రం కానివి

లాటిన్ అమెరికా 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 32 కేంద్రం కానివి

అర్జెంటీనా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బొలీవియా 1 కేంద్రం కానివి

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బ్రెజిల్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 4 కేంద్రం కానివి

Distrito Federal, Planalto Central · Vipassana Brasil - Planalto Central (Brasilia)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Sarana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

చిలీ 1 కేంద్రం కానివి

కొలంబియా 2 కేంద్రం కానివి

Bogota · Vipassana Colombia - Bogota

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Medellin · Vipassana Colombia - Medellín/Cali/Pereira

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కోస్టారికా 1 కేంద్రం కానివి

క్యూబా 1 కేంద్రం కానివి

కురాకవో 1 కేంద్రం కానివి

డొమెనికన్ రిపబ్లిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఈక్వెడార్ 2 కేంద్రం కానివి

ఎల్ సాల్వడోర్ 1 కేంద్రం కానివి

El Salvador · Vipassana El Salvador

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

గ్వాటిమాల 1 కేంద్రం కానివి

హైటి 1 కేంద్రం కానివి

హోండురాస్ 1 కేంద్రం కానివి

మెక్సికో 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 4 కేంద్రం కానివి

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

నికరాగువా 1 కేంద్రం కానివి

పనామా 1 కేంద్రం కానివి

పెరగువే 1 కేంద్రం కానివి

పెరు 2 కేంద్రం కానివి

ఫ్యూర్టో రికో 1 కేంద్రం కానివి

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సురినామ్ 1 కేంద్రం కానివి

ఉరుగువే 1 కేంద్రం కానివి

వెనిజులా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉత్తర అమెరికా 16 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 9 కేంద్రం కానివి

కెనడా 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Lake Cowichan · Dhamma Modana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ స్టేట్స్ 11 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 8 కేంద్రం కానివి

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, Occidental · Northern California NonCenter Courses

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Colorado, Elbert · Rocky Mountains Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Delaware, Claymont · Dhamma Delaware

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Maryland, Chestertown · Vipassana Meditation in Mid-Atlantic States

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Oregon, Portland · Oregon Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఆసియా 135 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 29 కేంద్రం కానివి

మధ్య ఆసియా 2 కేంద్రం కానివి

కిర్గిజిస్తాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Bishkek · Vipassana Meditation in Kyrgyzstan

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉజ్బెకిస్తాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తూర్పు ఆసియా 7 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

హాంకాంగ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

జపాన్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మంగోలియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ కొరియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తైవాన్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Taichung · Dhamma Udaya (Dhammodaya)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

నైరుతి ఆసియా 32 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 8 కేంద్రం కానివి

కంబోడియా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఇండోనేషియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

మలేషియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

మయన్మార్ 18 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Ayeyarwady, Irrawadi Division · Dhamma Mayūradipa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ayeyarwady, Ma-U-Bin City · Dhamma Manorama

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay · Dhamma Maṇḍala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mahã Aung Mye Township · Dhamma Maṇḍapa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Ye Chan Oo Village, Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimã

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఫిలిప్పీన్స్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సింగపూర్ 1 కేంద్రం కానివి

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

థాయిలాండ్ 9 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

వియత్నాం 1 కేంద్రం కానివి

Ho Chi Minh city, Củ Chi · Vipassana Meditation in Vietnam

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆసియా 95 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 13 కేంద్రం కానివి

భారత దేశము 82 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 13 కేంద్రం కానివి

Arunachal Pradesh, Mudoi · Dhamma Aruna

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మధ్య భారతం 7 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఛత్తీస్గఢ్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

మధ్య ప్రదేశ్ 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

తూర్పు భారతం 9 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

బీహార్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మిజోరాం 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఒరిస్సా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Bhubaneshwar · Dhamma Bhubaneshwar

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Khariar Road · Dhamma Utkal

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సిక్కిం 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

త్రిపుర 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

పశ్చిమ బంగాల్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఉత్తర భారతం 18 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

ఢిల్లీ

హర్యానా 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Dharamshala · Dhamma Sikhara

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

జమ్ము & కాశ్మీరు 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

పంజాబ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

రాజస్థాన్ 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఉత్తరాఖండ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

దక్షిణ భారతం 12 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 4 కేంద్రం కానివి

కర్ణాటక 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Bangalore · Dhamma Paphulla

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కేరళ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Trivandrum · Trivandrum/Kerala Vipassana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తమిళనాడు 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Chettiyapatti, Gandhigram · Dhamma Madhurā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kanchipuram · Dhamma Kanchi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Telugu Land 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Kumudavalli Village · Dhamma Ārāma (Dhammārāma)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Vijayarayai · Dhamma Vijaya

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Telangana 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Medak · Dhamma Koṇdañña

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nagarjun Sagar · Dhamma Nāgājjuna

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nizamabad · Dhamma Nijjhāna

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పశ్చిమ భారతం 35 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

గుజరాత్ 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

మహారాష్ట్ర 29 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Ajaypur, Vidharbha · Dhamma Ajaya

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Aurangabad · Dhamma Ajantā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bhandara · Dhamma Bhanḍāra

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Dist. - Ratnagiri · Dhamma Pades

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Hivra, Wardha · Dhamma Vasudhā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Igatpuri · Dhamma Tapovana2

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Oza Tola, Gondia · Dhamma Gond

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Palghar · Vipassana Courses in Palghar

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఇరాన్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

నేపాల్ 8 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

శ్రీలంక 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పడమటి ఆశియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 5 కేంద్రం కానివి

బహ్రెయిన్ 1 కేంద్రం కానివి

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఇజ్రాయిల్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

లెబనాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఒమన్ 1 కేంద్రం కానివి

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పాలస్తీనా 1 కేంద్రం కానివి

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 1 కేంద్రం కానివి

ఐరోపా ఖండము 16 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 39 కేంద్రం కానివి

తూర్పు ఐరోపా ఖండము 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 10 కేంద్రం కానివి

బెలారస్ 1 కేంద్రం కానివి

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బల్గేరియా 1 కేంద్రం కానివి

చెక్ రిపబ్లిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

హంగేరీ 1 కేంద్రం కానివి

Budapest · Vipassana Meditation in Hungary

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పోలాండ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

రోమానియా 1 కేంద్రం కానివి

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రష్యా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

టర్కీ 1 కేంద్రం కానివి

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉక్రెయిన్ 1 కేంద్రం కానివి

ఉత్తర ఐరోపా 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 9 కేంద్రం కానివి

డెన్మార్క్ 1 కేంద్రం కానివి

ఎస్టోనియా 1 కేంద్రం కానివి

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఫిన్లాండ్ 1 కేంద్రం కానివి

ఐర్లాండ్ 1 కేంద్రం కానివి

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

లాత్వియా 1 కేంద్రం కానివి

లిథువేనియా 1 కేంద్రం కానివి

Vilnius · Vipasanos meditacijos fondas

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

నార్వే 1 కేంద్రం కానివి

స్వీడన్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Herefordshire · Dhamma Dipa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Scotland · Scotland Vipassana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Suffolk, Walnut Tree Manor, Haughley Green, Stowmarket, Suffolk IP14 3RQ · Dhamma Sukhakāri

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఐరోపా 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 11 కేంద్రం కానివి

క్రోయేషియా 1 కేంద్రం కానివి

గ్రీస్ 1 కేంద్రం కానివి

ఇటలీ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

మేసిడోనియా (FYROM) 1 కేంద్రం కానివి

Macedonia · Vipassana Meditation in Macedonia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పోర్చుగల్ 1 కేంద్రం కానివి

Rogil · Associação Vipassana Portugal

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సెర్బియా 1 కేంద్రం కానివి

Belgrade · Vipassana Serbia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

స్లోవేనియా 1 కేంద్రం కానివి

Ljubljana · Vipassana Slovenia

శిబిరంలు ·