Tekniikan esittely

Vipassana on yksi Intian vanhimmista meditaatiotekniikoista. Tekniikka oli pitkään kadoksissa, kunnes Siddhartha Gautama eli Buddha löysi sen uudelleen yli 2500 vuotta sitten. Sana vipassana tarkoittaa asioiden näkemistä sellaisina kuin ne todella ovat: kyse on itsetarkkailun avulla tapahtuvasta puhdistautumisprosessista. Puhdistautuminen aloitetaan tarkkailemalla luonnollista hengitystä. Tällä pyritään parantamaan keskittymiskykyä. Tarkkaavaisuuden parantuessa siirrytään seuraamaan mielen ja ruumiin jatkuvaa muutosta ja koetaan pysymättömyys, kärsimys ja egottomuus. Näiden totuuksien välitön kokeminen käynnistää puhdistumisprosessin. Tämä tie (dhamma) on yleismaailmallinen lääke ongelmiin eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn uskontoon, lahkoon tai oppisuuntaan. Siksi kuka tahansa voi vapaasti harjoittaa tekniikkaa milloin ja missä tahansa; rotuun, uskontoon tai yhteisöön katsomatta. Se on kullekin yhtä suureksi hyödyksi.

Mitä vipassana ei ole:

 • Se ei ole sokeaan uskoon perustuva rituaali.
 • Se ei ole älyllistä tai filosofista viihdettä.
 • Se ei ole lepohoitoa, lomaa tai tilaisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.
 • Se ei ole pakotie arjen huolista ja ongelmista.

Mitä vipassana on:

 • Se on tekniikka joka poistaa kärsimystä.
 • Se on keino puhdistaa mieltä, jolloin voi kohdata elämän jännitteet ja ongelmatilanteet rauhallisesti ja tasapainoisesti.
 • Se on elämisen taito, jota voi käyttää yhteiseksi hyväksi.

Vipassanameditaatiolla pyritään korkeimpiin mahdollisiin henkisiin päämääriin: täydelliseen vapautumiseen kärsimyksestä sekä täydelliseen valaistumiseen. Sen tarkoituksena ei ole koskaan parantaa ainoastaan fyysisiä sairauksia. Mielen puhdistuessa poistuu kuitenkin myös monia psykosomaattisia sairauksia. Itse asiassa vipassanan avulla voidaan poistaa kaikki kärsimyksen aiheuttajat: haluaminen, kielteisyys ja tietämättömyys. Tekniikan toistuva harjoittaminen auttaa vapautumaan jokapäiväisessä elämässä kehittyvistä jännitteistä avaten solmuja, joita luomme reagoimalla miellyttäviin ja epämiellyttäviin tilanteisiin tasapainottomasti.

Vaikka vipassanatekniikka on Buddhan kehittämä, sen harjoittajissa on paljon muitakin kuin buddhalaisia. Kyse ei ole minkäänlaisesta uskonnollisesta kääntymisestä. Tekniikka perustuu siihen yksinkertaiseen ajatukseen, että kaikilla ihmisillä on samoja ongelmia ja ongelmien poistamiseksi tarvitaan yleismaailmallinen ratkaisu. Monien eri uskontojen edustajat ovat kokeneet hyötyneensä vipassanasta, eivätkä ole havainneet ristiriitaa tekniikan harjoittamisen ja uskonsa tai ammattinsa välillä.

Meditaatio ja itsekuri

Puhdistautuminen itsetarkkailun avulla ei ole missään nimessä helppoa — kurssilaisten on työskenneltävä ahkerasti. Omien ponnistelujensa ansiosta kurssilaiset oivaltavat asioita, kukaan ei voi tehdä sitä heidän puolestaan. Näin ollen meditaatio soveltuu vain sellaisille, jotka ovat valmiita työskentelemään tosissaan ja noudattamaan ohjeita tarkasti. Kurssin säännöt on luotu meditoijien hyödyksi ja turvaksi, ja ne muodostavat olennaisen osan meditaatiota.

Kymmenen päivää on varsin lyhyt aika tunkeutua syvälle alitajuntaan ja oppia poistamaan siellä piileviä komplekseja. Tekniikan onnistuminen perustuu eristyneisyydessä tapahtuvaan, keskeytymättömään harjoitteluun. Säännöt on laadittu tämän menettelytavan lähtökohdista. Sääntöjen taustalla ei ole opettajan tai kurssin järjestäjän etu, eikä niiden ole tarkoitus toimia jonkin perinteen, puhdasoppisuuden tai järjestäytyneen uskonnon ylläpitämiseksi. Ne perustuvat tuhansien meditoijien vuosien saatossa kertyneisiin käytännön kokemuksiin ja ovat tarkoituksenmukaiset ja tutkitusti toimivat. Sääntöjen mukaan toimiminen luo myönteisen ilmapiirin meditoimiselle; sääntöjen rikkominen heikentää olosuhteita.

Kurssilaisen on oltava läsnä koko kurssin ajan. Säännöt on luettava ja niitä on harkittava huolellisesti. Kurssille tulee hakea vain, jos rehellisesti uskoo pystyvänsä noudattamaan tarkoin alla olevia sääntöjä. Oppilaat, jotka eivät ole valmiita päättäväiseen työskentelyyn hukkaavat vain omaa aikaansa ja häiritsevät muiden työskentelyä. Hakijan on myös tiedostettava, että olisi haitallista ja epäsuotavaa keskeyttää kurssi, jos toteaa tekniikan liian vaikeaksi. On vastaavasti hyvin harmillista, jos toistuvista huomautuksista huolimatta säännöistä piittaamatonta kurssilaista on pyydettävä keskeyttämään kurssi.

Vakavat mielenterveysongelmat

Joskus vipassanakursseille osallistuu henkilöitä, joilla on vakavia mielenterveysongelmia ja epärealistisia odotuksia kyseisten ongelmien parantumisesta tekniikan avulla. Ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat ja monet psyykeen kohdistuneet hoidot voivat vaikeuttaa tekniikan oppimista, siitä hyötymistä tai jopa kurssin suorittamista loppuun. Koska toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, kursseilla ei ole mahdollista hoitaa vakavia mielenterveysongelmia. Vaikka vipassanameditaatiosta on useimmille ihmisille hyötyä, se ei voi korvata lääkkeitä tai psykiatrista hoitoa, eikä kurssia voi suositella ihmisille, jotka kärsivät tällaista hoitoa vaativista psyykkisistä sairauksista.

Kurssin säännöt

Tekniikan perustana on sīla eli moraalinen käytös. Sīla luo pohjan samādhille eli mielen keskittymiselle; mielen puhdistuminen tapahtuu paññān eli kokemusperäisen viisauden avulla.

Ohjeet

Kaikkien vipassanakurssille osallistujien on koko kurssin ajan tunnollisesti noudatettava seuraavaa viittä ohjetta:

 1. pidättyä tappamasta mitään elollista;
 2. pidättyä varastamasta;
 3. pidättyä kaikenlaisesta seksuaalisesta toiminnasta;
 4. pidättyä valehtelemasta;
 5. pidättyä päihteistä.

Vanhojen kurssilaisten (jotka ovat jo käyneet kurssin S.N. Goenkan tai hänen avustavan opettajansa johdolla) odotetaan lisäksi noudattavan seuraavaa kolmea määräystä:

 1. pidättyä syömästä keskipäivän jälkeen;
 2. pidättyä aistinautinnoista ja kehon koristamisesta;
 3. pidättyä käyttämästä korkeita tai ylellisistä vuoteita.

Vanhat kurssilaiset noudattavat kuudetta määräystä juomalla kello viiden tauolla ainoastaan yrttiteetä tai hedelmämehua, kun uudet kurssilaiset voivat syödä hedelmiä ja juoda maitoteetä. Opettaja voi terveyssyistä vapauttaa vanhan kurssilaisen kuudennesta määräyksestä. Seitsemättä ja kahdeksatta määräystä noudattavat kaikki.

Opettajan ja tekniikan hyväksyminen

Kurssilaisten on vakuutettava tahtonsa noudattaa opettajan ohjeita ja opetusta koko kurssin ajan. Tämä tarkoittaa käyttäytymissääntöjen noudattamista ja meditoimista tarkasti opettajan ohjeiden mukaan, lisäämättä niihin mitään ja jättämättä mitään pois. Tämän hyväksynnän on tapahduttava ymmärryksen ja arvostelukyvyn avulla eikä sokeasti alistumalla. Kurssilaisten ahkera ja tunnollinen työskentely saavutetaan ainoastaan luottamuksen kautta. Luottamus opettajaan ja tekniikkaan on siis keskeinen osa edistymistä.

Muut tekniikat, rituaalit ja palvomisen muodot

Kaikenlaiset rukoukset ja uskonnolliset rituaalit – paastoaminen, suitsukkeiden polttaminen, helmien laskeminen, mantrojen toistaminen, laulaminen, tanssiminen ym. - on jätettävä kurssin ajaksi täysin. Tämä ei johdu siitä, että tuomitsisimme muita tekniikoita tai perinteitä, vaan ainoa tarkoitus on, että vipassanatekniikalle annetaan kunnollinen mahdollisuus sen puhtaimmassa muodossa.

Kurssilaisten ei tule tarkoituksella sekoittaa vipassanameditaatiota ja muita tekniikoita keskenään, sillä eri tekniikoiden harjoittaminen yhdessä haittaa tai jopa estää kokonaan vipassanassa edistymisen. Opettajan toistuvista varoituksista huolimatta kursseilla on sattunut tapauksia, joissa oppilas on tarkoituksellisesti sekoittanut vipassanatekniikkaa jonkin muun harjoituksen kanssa, ja on tehnyt itselleen todellisen karhunpalveluksen. Kaikki mahdollisesti esiin tulevat epäselvyydet ja epäilyt tulee aina selvittää opettajan kanssa.

Opettajan tapaaminen

Meditaatioon liittyvät ongelmat ja kysymykset selvitetään opettajan kanssa. Kello 12:n ja 13:n välinen aika on varattu oppilaiden henkilökohtaisille tapaamisille opettajan kanssa. Kysymyksiä voi esittää myös yleisesti kello 21.00–21.30 meditaatiosalissa.

Täysi hiljaisuus

Kaikkien kurssilaisten on noudatettava hiljaisuutta kurssin alusta viimeisen kokonaisen kurssipäivän aamuun asti. Täysi hiljaisuus tarkoittaa ruumiin, kielen ja mielen hiljaisuutta. Kaikki viestiminen muiden kurssilaisten kanssa, ilmeet, eleet ja kirjalliset viestit on kielletty.

Kurssilaiset voivat kuitenkin keskustella tarvittaessa opettajan kanssa ja he voivat esimerkiksi ruokaan, majoitukseen tai terveyteen liittyvissä ongelmatapauksissa ottaa yhteyttä kurssin henkilökuntaan. Myös tällaisia yhteydenottoja on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Kurssilaisten tulee asennoitua niin, että he tuntevat työskentelevänsä eristyksissä muusta maailmasta.

Naisten ja miesten erillisyys

Naiset ja miehet ovat kurssin aikana täysin erillään toisistaan. Pariskuntien ei tule olla missään yhteydessä toisiinsa. Sama koskee myös esimerkiksi ystäviä ja perheenjäseniä.

Fyysinen kontakti

Meditaation itsetutkiskeluun keskittyvän luonteen takia on tärkeää, että toisiin kurssilaisiin ei oteta koko kurssin aikana minkäänlaista fyysistä kontaktia.

Jooga ja fyysinen harjoittelu

Vaikka jooga ja muut fyysiset harjoitteet sopivatkin yhteen vipassanan kanssa, fyysinen harjoittelu on keskeytettävä kurssin ajaksi, koska kurssipaikalla ei ole siihen tarvittavia edellytyksiä. Myös lenkkeily on kielletty. Kurssilaiset voivat kävellä taukojen aikana merkityillä alueilla.

Uskonnolliset esineet, rukousnauhat, kristallit, onnea tuottavat esineet yms.

Yllä lueteltuja esineitä ei voi tuoda kurssialueelle. Jos tällaisen esineen tuo vahingossa mukanaan, se on jätettävä kurssin henkilökunnalle säilytettäväksi kurssin ajaksi.

Päihteet ja huumeet

Kurssille ei saa tuoda huumeita, alkoholia tai muita huumaavia aineita. Tämä koskee myös rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä. Lääkärin määräyksestä lääkkeitä nauttivien kurssilaisten on otettava yhteyttä opettajaan.

Tupakka

Kurssilaisten terveyden ja viihtyvyyden takaamiseksi tupakan, purutupakan ja nuuskan käyttö on kielletty kurssin aikana.

Ruoka

Kaikkien kurssilaisten erityisruokavalioita ei voida noudattaa kurssin aikana. Meditoijia pyydetään näin ollen hyväksymään kurssilla tarjoiltava yksinkertainen kasvisruokavalio. Meditaation ajaksi pyritään järjestämään tasapainoinen ja terveellinen ruokavalio. Jos kurssilaisella on terveyssyistä määrätty erityisruokavalio, tämä on ilmoitettava kurssille haettaessa. Paastoaminen on kielletty.

Vaatetus

Vaatetuksen tulee olla mukava, yksinkertainen ja vaatimaton. Kireitä, läpinäkyviä, paljastavia tai huomiota herättäviä vaatteita (esimerkiksi shortseja, minihameita, trikoita, hihattomia paitoja tai toppeja) ei saa käyttää. Myös auringonotto ja vaatteitta oleskelu on kielletty. Pukeutumisseikat ovat tärkeitä, koska halutaan välttää muiden kurssilaisten häiritsemistä.

Pyykki ja peseytyminen

Pesukoneita ja kuivaajia ei ole käytettävissä, joten kurssilaisten kannattaa ottaa riittävästi vaatteita mukaan. Pieniä vaatekappaleita voi pestä käsin. Peseytyminen ja pyykkääminen tapahtuu tauoilla, ei meditaatioaikoina.

Yhteydet ulkomaailmaan

Meditoijien on pysyttävä kurssialueella koko kurssin ajan. Alueelta voi poistua ainoastaan opettajan suostumuksella. Ulkomaailmaan ei voi ottaa yhteyttä ennen kurssin loppua. Tämä koskee myös kirjeitä, puhelinsoittoja ja vieraita. Hätätilanteessa ystävä tai sukulainen voi ottaa yhteyttä kurssin henkilökuntaan.

Musiikki, lukeminen ja kirjoittaminen

Soittimet ja kaikenlaiset ääntä tuottavat laitteet on kielletty. Luettavaa materiaalia tai kirjoitusvälineitä ei voi tuoda kurssille. Kurssilaisten tulisi myös pidättyä tekemästä muistiinpanoja. Lukemisen ja kirjoittamisen rajoittaminen perustuu meditaatiokäytäntöön.

Tallentimet ja kamerat

Minkäänlaisia tallennuslaitteita ei saa käyttää ilman opettajan suostumusta.

Kurssien rahoitus

Puhtaan vipassanaperinteen mukaisesti kurssit rahoitetaan täysin vanhojen kurssilaisten lahjoituksilla. Lahjoitus voidaan ottaa vastaan vain sellaiselta henkilöltä, joka on käynyt vähintään yhden kymmenen päivän kurssin S.N. Goenkan tai hänen avustavan opettajansa johdolla. Uusi kurssilainen voi halutessaan tehdä lahjoituksen aikaisintaan kurssin viimeisenä päivänä.

Kurssin järjestäminen on siis mahdollista, koska aiemmin kursseilla olleet ovat kokeneet hyötyneensä tekniikasta ja haluavat tukea uuden kurssin järjestämistä. Jos haluaa jakaa muille tekniikasta saamaansa hyötyä, voi antaa haluamansa kokoisen ja omien resurssiensa mukaisen lahjoituksen. Kurssien järjestäminen ympäri maailmaa perustuu ainoastaan tällaisiin lahjoituksiin. Kursseja ei sponsoroi mikään vakavarainen organisaatio tai yksityishenkilö. Myöskään opettajat tai kurssin järjestäjät eivät saa mitään korvausta työstään. Vipassanan leviäminen perustuu siis puhtaaseen tarkoitukseen eikä siihen liity kaupallisuutta tai hyödyn tavoittelua.

Oli lahjoitus sitten pieni tai suuri, sen tarkoituksena on oltava halu auttaa muita. "Olen saanut käydä tämän kurssin, koska aiemmat kurssilaiset ovat halunneet suoda sen minulle; nyt haluan antaa lahjoituksen uutta kurssia varten, jotta muutkin voisivat hyötyä tästä tekniikasta."

Yhteenveto

Meditaatiokurssin sääntöjen perusajatukset voi tiivistää seuraavasti:

Huolehdi siitä, ettei toimintasi häiritse ketään. Älä kiinnitä mitään huomiota muiden aiheuttamiin häiriöihin.

On mahdollista, ettei kurssille osallistuja käsitä joidenkin sääntöjen tarkoituksenmukaisuutta. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa viipymättä yhteyttä opettajaan, jottei mieleen ala kehittyä kielteisyyttä ja epäluuloa.

Kurinalaisen ja tunnollisen lähestymistavan avulla kurssilainen saa oikean tuntuman tekniikkaan ja hyötyy siitä eniten. Kurssin aikana on keskityttävä työskentelyyn. Kultainen sääntö on, että kurssilaisen tulee meditoida ikään kuin hän olisi yksin, mieli sisäänpäin kääntyneenä, kiinnittämättä mitään huomiota epämukavuuksiin tai muihin häiritseviin tekijöihin.

Lopuksi kurssilaisten on syytä huomata, että heidän edistymisensä vipassanatekniikassa perustuu kokonaan heidän omiin henkilökohtaisiin hyviin ominaisuuksiinsa ja seuraaviin viiteen tekijään: aito yrittäminen, luottamus, vilpittömyys, terveys ja viisaus.

Toivottavasti yllä olevat tiedot auttavat sinua saamaan parhaan mahdollisen hyödyn meditaatiokurssista. On ilo saada mahdollisuus auttaa. Toivomme, että saavutat rauhan ja tasapainon vipassanan avulla.

KURSSIN AIKATAULU

Alla oleva kurssin aikataulu on laadittu harjoittelun jatkuvuuden takaamiseksi. Kurssilaisia kehotetaan noudattamaan aikataulua mahdollisimman tunnollisesti.

4:00   Aamuherätys gongilla
4:30-6:30   Meditaatio salissa tai omassa huoneessa
6:30-8:00   Aamiaistauko
8:00-9:00   Ryhmämeditaatio salissa
9:00-11:00   Meditaatio salissa tai omassa huoneessa opettajan ohjeiden mukaan
11:00-12:00    Lounastauko
12:00-13:00   Lepo ja opettajan haastattelut
13:00-14:30   Meditaatio salissa tai omassa huoneessa
14:30-15:30   Ryhmämeditaatio salissa
15:30-17:00   Meditaatio salissa tai omassa huoneessa opettajan ohjeiden mukaan
17:00-18:00   Teetauko
18:00-19:00   Ryhmämeditaatio salissa
19:00-20:15   Opettajan iltaluento salissa
20:15-21:00   Ryhmämeditaatio salissa
21:00-21:30   Mahdollisuus kysymyksiin salissa
21:30   Siirtyminen omaan makuutilaan, valot sammutetaan

Voit ladata kurssin säännöt tarkempaa tutustumista varten Adobe Acrobat -muodossa klikkaamalla tätä linkkiä. Voit ilmoittautua vipassanameditaatiokurssille täyttämällä ja lähettämällä hakemuksen aikataulussa näkyvälle kurssille.