Bảng thuật ngữ

Tổng quát

Các khóa song ngữ được giảng dạy ở hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày ở hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn thành ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài.

Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê phía trên.

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kì khoảng thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không bị thương mại hoá.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và các cơ sở không chính thức. Trung tâm thiền được hiểu nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở không không chính tức.


Course Type

Các khóa ngắn hạn cho Thiền sinh cũ (từ 1-3 ngày) dành cho bất kì thành viên nào đã hoàn tất một khóa thiền 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và nững thiền sư phụ tá của ngài. Tát cả các thiền sinh cũ được khuyến khích tham gia các khóa thiền này, bao gồm cả những thiền sinh cũ chưa có cơ hội tham gia khóa thiền nào trong một thời gian rất dài.

10-day Courses are an introductory course to Vipassana Meditation where the technique is taught step-by-step each day. The courses begin after a 2 - 4 pm registration period and orientation, followed by 10 full days of meditation, and end the morning of the 11th day by 7:30 am.

10-day Executive Courses are an introductory course to Vipassana Meditation especially for business executives and government officials where the technique is taught step-by-step each day. For more information please visit the Executive course website. The courses begin after a 2-4 pm registration period and orientation, followed by 10 full days of meditation, and end the morning of the 11th day by 7:30am.

10-day Courses for Old Students have the same timetable and discipline as 10-day courses. These courses are open to serious old students who have completed at least three 10-day courses and one Satipaṭṭhāna Sutta course, have not been practising any other meditation techniques since last 10-day course, have been practising this technique of Vipassana for at least one year, are trying to maintain the five precepts in their daily lives, and trying to maintain daily practice.

Special 10-day Courses are open only to serious Old Students committed to this technique who have completed a minimum of five 10-day courses, one Satipatthana Sutta course, given Dhamma Service at least one 10-day course, and have been practicing regularly for at least two years.

20-day Courses are open only to serious Old Students committed to this technique who have completed a minimum of five 10-day courses , one Satipatthana Sutta course, given Dhamma Service at least one 10-day course, and have been practicing regularly for at least two years.

30-day Courses are open only to serious Old Students committed to this technique who have completed a minimum of six 10-day courses (one since their first 20-day course), one 20-day course, one Satipatthana Sutta course, and have been practicing regularly for at least two years.

45-day Courses are open only to persons involved in Dhamma Service and Assistant Teachers who have completed a minimum of seven 10-day courses (one since their first 30-day course), two 30-day courses, one Satipatthana Sutta course, and have been practicing regularly for at least three years.

60-day Courses are open only to persons involved in Dhamma Service and Assistant Teachers who have completed at least two 45-day courses, practising this technique for at least five years, maintenance of daily practice (two hours per day) for at least two years, abstaining from killing, sexual misconduct, intoxicants and keeping other precepts to the best of one's ability for one year minimum and at least six months gap since last sat a long course; 10 day interval between long course and any other course; course restricted to ATs and those deeply involved with Dhamma Service.

Children's Courses are open for all children aged 8-12 years old who wish to learn to meditate. Their parents/guardians do not have to be meditators.

Old Student Programs are similar to Service Periods where there is time to work on a variety of Centre maintenance, construction, household and gardening projects, but have a more full and structured program, an opportunity to meet with assistant teachers, and possibly committee and trust meetings. All Old Students are welcome to participate. The daily program will include three group sittings with morning and afternoon work periods and in the evening there will be tapes played of special discourses and talks that S.N. Goenka has given to Old Students.

Open Days are held between meditation courses. All are welcome to attend and learn about Vipassana Meditation and the Centre.

Satipatthana Sutta Courses have the same timetable and discipline as 10-day courses. The difference is that in the taped evening discourses the Satipatthana Sutta is carefully examined. This is the principal text in which the technique of Vipassana is systematically explained. These courses are open to serious old students who have sat (not including courses served) at least three 10-day courses, have not been practising any other meditation techniques since last 10-day course, have been practising this technique of Vipassana for at least one year, and who are trying to maintain their meditation practice and the five precepts in their daily lives, at the very minimum from the time of applying to the course.

Old Student Self Courses have the same timetable and discipline as a 10-day course. The difference is that there is no teacher in attendance. These courses are open to serious old students who have completed at least three 10-day courses, have not been practicing any other meditation techniques since their last 10-day course, have been practicing this technique of Vipassana for at least one year, and who are trying to maintain the five Precepts in their daily lives.

Work Periods have been set aside to work on a variety of Centre maintenance, construction, household and gardening projects. All Old Students are welcome to participate. The daily program will include three group sittings with morning and afternoon work periods. On selected evenings, there will be tapes played of special discourses and talks that S.N. Goenka has given to Old Students.

Teenagers' Anapana Courses are available for teens in different age ranges from 13-18 years old. Their parents/guardians do not have to be Vipassana meditators.