Pravidla na ochranu osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili webovou stránku Meditace Vipassana. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Abychom mohli vaše osobní údaje lépe chránit, poskytujeme vám tuto zprávu o našich informačních praktikách a dalších věcech, abyste byli obeznámeni s tím, jakým způsobem jsou informace shromažďovány a používány, a to jak na této stránce, tak obecně mnoha našimi sesterskými organizacemi po celém světě. Nicméně prosím vezměte v úvahu, že specifické detaily pravidel o ochraně osobních údajů praktikované v našich sesterských organizacích po celém světě se mohou zemi od země lišit. Kopii určitých pravidel na ochrany osobních údajů, která platí pro údaje o vás, je možné získat od registrátora kurzu Vipassany nebo na místě při vašem příjezdu na kurz.

Informace které shromažďujeme

Pokud jste se rozhodli přihlásit na kurz meditace Vipassana prostřednictvím naší on-line nebo standardní přihlášky, pak jsou osobní informace, které vás mohou identifikovat a které takto shromažďujeme, následující: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, a další vysoce osobní údaje, které po vás chceme v přihlášce a v registraci na kurz. Vaše osobní informace obsažené v přihlášce a v registraci na kurz jsou bezpečně uloženy v našich zařízeních a mají k nim přístup jen ty osoby, které “potřebují vědět“, jako např. registrátor kurzu, manažer kurzu / centra a asistující učitelé vedoucí kurz, na který se hlásíte.

Pokud se rozhodnete použít servis "Řekněte svému příteli o Vipassaně", pak nutně poskytujete jak svoji e-mailovou adresu, tak e-mailovou adresu další osoby k tomu, abyste poslali elektronický pozdrav a adresu naší webové stránky této další osobě. Typ informací, které jsou touto službou shromažďovány a které mohou identifikovat vaši osobu a typ informací, které jsou touto službou shromažďovány a které mohou identifikovat další osoby, jsou e-mailové adresy. Můžeme take shromažďovat určité neosobní informace, když navštívíte naši webovou stránku, jako např. typ prohlížeče, který používáte (např. Firefox, Netscape, Opera nebo Internet Explorer), typ operačního systému, který používáte (např. Windows, Mac OS nebo Linux) a jméno domény poskytovatele vašeho internetového připojení (např. America Online, Earthlink).

Jak používáme vaše informace

Informace, které o sobě poskytujete v přihlášce a registraci na kurz používáme k tomu, abychom ohodnotili vaši přihlášku k přijetí do kurzu a abychom vás na kurz zaregistrovali. Ze zkušenosti navíc víme, že lidé, kteří se zúčastnili kurzu Vipassany často během svého života navštěvují další kurzy. Abychom tedy usnadnili účast na dalších kurzech a uchovali si záznam historie studenta a jeho zkušeností, uchováváme data každého studenta bez časového omezení, pokud tomu nebrání právní úprava dané země, která by takové počínání zakazovala nebo pokud nás student nepožádá, abychom jeho data zničili. V některých případech používáme vaše jméno, poštovní adresu a/nebo e-mailovou adresu, abychom vám poslali informace o aktivitách a zařízeních Vipassany, pokud jste se nerozhodli proti takovému kontaktu. Informace, které nám poskytnete o dalších osobách prostřednictvím služby "Tell a Friend" (Řekněte o nás příteli), abychom jim mohli poslat váš pozdrav a adresu naší webové stránky. Někdy používáme neosobní informace, které shromažďujeme, k tomu, abychom vylepšili vzhled a obsah našich stránek a k tomu, abychom lépe porozuměli tomu, kdo na naše stránky vstupuje, odkud, a na které soubory se na stránce díva, tj. používáme tyto informace v souhrnu pro analýzu použití stránek. Tato webová stránka Vipassany nikdy nezpřístupňuje vaše osobní informace třetím osobám, pro komerční nebo jiné účely. Nicméně některé regionální webové stránky naší organizace mohou přijímat dary prostřednictvím plateb platebními kartami, v tom případě jsou osobní údaje související s takovou finanční transakcí zpracovány standardním způsobem. Jinak nezpřístupňujeme vaše osobní informace mimo zařízení našich sesterských organizací a jejich běžnou infrastrukturu, kromě případů kdy jsme k tomu povinni ze zákona, například jako reakci na příkaz nebo předvolání soudu. Můžeme take zpřístupnit takové informace jako odpověď na požadavek orgánu činného v soudním řízení nebo nějaký jiný zákonný požadavek.

Všichni učitelé a asistující učitelé Vipassany, stejně jako personál meditačních center a Dhamma pomocníci mají přístup k vašim informacím poskytnutým na přihlášce nebo registračním formuláři na základě principu "potřebují vědět". Poté, co se tyto informace dostanou k registrátorovi kurzu, kterému jsou určeny, ať už v centru nebo mimo centrum, jsou uchovány jako důvěrné a chráněny proti zveřejnění nebo zpřístupnění třetím osobám. Nicméně konkrétní způsob, jakým jsou vaše informace uchovány, skladovány a používány je podřízen legislativě o ochraně osobních údajů v zemi, ve které se kurz, na který jste se přihlásili, koná. Riziko zveřejnění vašich informací z nedbalosti existuje jen u přihlášek podaných e-mailem, a to je proto, že informace jsou posílány otevřeně přes internet a v některých případech nejsou naše e-mailové aplikace dostatečně zabezpečené. Pokud nejste připraveni osobně toto riziko podstoupit, nepoužívejte prosím e-mailové aplikace na této webové stránce.

Naše přihlášky a osobní data v nich obsažená jsou skladovány a zpracovány na počítačích. Kromě toho se naše počítače nacházejí v různých zemích světa. Tím, že podáte přihlášku k účasti na některém z našich kurzů, zároveň dáváte jednoznačný souhlas ke skladování a zpracování vašich dat z přihlášky na počítači a k přeshraničnímu přenosu vašich osobních informací obsažených v přihlášce. V zájmu studentů může být nutné, abychom si dělali a uchovávali poznámky týkající se záležitostí zdraví nebo chování, které není v souladu s Řádem kurzů nebo které jiným způsobem ukazuje na to, že studentovi by mělo být zamezeno v účasti na kurzech v budoucnosti nebo že potřebuje dodatečnou podporu během dalšího kurzu. V mimořádných případech, kdy toto nastane, budou tato data vložena do počítače a důvěrně sdílena s asistujícími učiteli a autorizovanými registrátory kurzů, kteří se budou podílet na kurzech v budoucnosti. Vaše účast na kurzu znamená jednoznačný souhlas ke zpracování takových poznámek a k jejich přeshraničnímu přenosu.

Shromažďování informací třetími stranami

Tato pravidla ochrany osobních údajů se zabývají pouze použitím a šířením informací, které obdržíme od vás. Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, u nichž je informační praxe odlišná. Návštěvníci by se měli informovat o pravidlech ochrany osobních údajů na těchto stránkách, neboť my nemáme žádnou kontrolu nad informacemi, které jsou těmto třetím stranám poskytnuty nebo jsou jimi shromažďovány. Protože organizace Vipassany nemají kontrolu nad pravidly ochrany osobních údajů u třetích osob, jste tak vystaveni případným pravidlům ochrany osobních údajů této třetí osoby, a organizace Vipassany nejsou odpovědné za použití a šíření vašich osobních informací touto třetí stranou. Proto vás podněcujeme k tomu, abyste se ptali, než zpřístupníte vaše osobní data třetím osobám.

Cookies

Webové stránky Vipassany neobsahují žádné stránky, které by používaly "cookies." Cookies jsou textová pole, která jsou vložena do vašeho prohlížeče, aby se uložily vaše preference. Některé "regionální" webové stránky Vipassany mohou cookies používat.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše organizace Vipassana neshromažďuje zvláštní informace o dětech, ale bezpečnost dětí a to, jakým způsobem používají internet, máme na zřeteli. Proto v souladu se zákonem USA na online ochranu osobních údajů dětí z roku 1998 (a podobnými zákony v jiných zemích) nikdy vědomě nevyžadujeme nebo nenabízíme osobní údaje od žádné osoby mladší 13-ti let bez ověřitelného souhlasu rodičů. V případě, že obdržíme informaci o tom, že jsme shromáždili takové osobní údaje bez potřebného a ověřitelného souhlasu rodičů, tyto vymažeme z naší database tak rychle, jak to jen bude možné.

Pravidla na ochranu osobních údajů specifická podle zemí

Upozorňujeme vás na to, že různé země mohou mít různé požadavky zákonů na ochranu osobních údajů. Naše organizace Vipassana po celém světě vypracovaly zvláštní pravidla na ochranu osobních údajů tak, aby byla v souladu s těmito požadavky, které se mohou lišit v určitých detailech od obecných pravidel popsaných výše. Kopie těchto specifických požadavků můžete obdržet od registrátora kurzu, na který jste podali přihlášku a/nebo registraci nebo na místě při příjezdu na kurz.

Přihlášení / Odhlášení

Máte na výběr odhlásit se z možnosti dostávat od našich Vipassana organizací informace o poskytovaných službách nebo jiné informace související s Vipassanou, a to buď e-mailem nebo poštou. V jiných případech je možné se naopak přihlásit na určité místní informační distribuční seznamy. Pokud se rozhodnete, aby byly vaše jméno, e-mailová adresa a další osobní údaje odstraněny z naší databáze, můžete to udělat zasláním e-mailu na adresu: database-remove@dhamma.org. Můžete take kontaktovat své místní centrum Vipassany nebo místní organizaci s žádostí s odstranění údajů.

Jak nás kontaktovat

Pokud mate jakékoli dotazy nebo přání týkající se pravidel na ochranu osobních údajů na naší webové stránce, nebo její aplikaci, můžete nás kontaktovat na: webmaster@dhamma.org

Datum platnosti

Tato pravidla na ochranu osobních údajů nabývají platnosti 1. listopadu 2001. Naše organizace Vipassana si vyhrazují právo kdykoli změnit podmínky těchto pravidel z našecho vlastního rozhodnutí. Použití této webové stránky znamená závazný souhlas s výše uvedenými pravidly.